OPROEP: Waarom ver zoeken, als we het kortbij kunnen vinden?

We zijn voor toekomstige activiteiten nog op zoek naar creatieve Godsheidenaren. Speel je muziek, heb je een interessante hobby, een bepaalde passie waarover je iets wil vertellen (reizen, koken, literatuur, film, …), een verzameling die je graag zou willen tonen, een kunstenaarstalent, oefen je een ambacht uit, wil je een lezing geven over maatschappelijke thema’s,…  … je kan het zo gek niet bedenken of wij hebben interesse in jouw verhaal!

De Unie zoekt naar Godsheidenaren die hun verhaal willen vertellen of iets willen delen met de rest van Godsheide.  Laat je aanbod weten via Renaat (renaat.roekaers@de-unie-godsheide.be) of via het algemene mailadres van De Unie (info@de-unie-godsheide.be).

Niet twijfelen. Doen!

Winter in Godsheide: De Unie brengt samen …

De Unie Godsheide vergadert regelmatig. Op een van deze momenten werd er geopperd om tijdens elke seizoenswissel een ontmoetingsmoment te creëren.

EN omdat we ergens moeten beginnen, voeren we momenteel gesprekken met het kerkbestuur omtrent het gebruik van de kerk en de pastorie voor onze eerste seizoensactiviteit. Hierover binnenkort meer in onze volgende nieuwsbrief.

vieke.fw

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) Godsheide

Omdat wij, naar onze mening, in het verleden als inwoners niet altijd correct werden betrokken bij openbare onderzoeken waarvan Godsheide onderwerp was, hebben wij dit aangekaart bij de dienst ruimtelijke ordening én bij het Hasseltse beleid. Op 16 oktober  heeft De Unie Godsheide een construcief overleg gehad met de burgemeester, enkele schepenen en medewerkers uit de administratie.

Na een algemene presentatie van De Unie Godsheide hebben we het over de nood aan een beter overleg en communicatie rond toekomstige woonontwikkelingen gehad.

De burgemeester erkent De Unie Godsheide als gesprekspartner en stelt een nauwere samenwerking voor. Overeengekomen werd om jaarlijks een drietal keren te overleggen met het beleid en betrokken ambtenaren.

Momenteel loopt er een woononderzoek voor groot-Hasselt. Deze studie zal afgerond worden in het voorjaar van 2015. De burgemeester benadrukt het feit dat Godsheide organisch moet kunnen groeien. Zo zullen er onder andere eerst mobiliteitsaanpassingen moeten plaatsvinden vooraleer projectontwikkelaars concrete voorstellen kunnen indienen. Het stadsbestuur wenst evenwel niet terug te koppelen over de woonvisie vooraleer de studie is afgerond en voorgelegd aan het schepencollege/gemeenteraad. In die zin wordt Godsheide volgens het bestuur op dezelfde manier behandeld als de andere deelgemeenten waar geen bewonersgroep actief is.  De Unie Godsheide betreurt dit en benadrukt nogmaals dat het BUUR-onderzoek uit 2008 voor hen de basis is waaraan alle toekomstige woonvisies van de stad zullen worden afgetoetst.

De Unie Godsheide vraagt ook om de communicatie omtrent RUP’s beter te stroomlijnen naar de Godsheidenaar.  Ook hier houdt het bestuur de boot af en valt ze terug op de geëigende (wettelijk verplichte) communicatiemiddelen, zoals bv. de gele aanplakformulieren aan het stadhuis.  Ook hier erkent het stadsbestuur de rol van De Unie Godsheide als intermediair, maar wenst zij geen onderscheid te maken met andere buurten en buurtgroeperingen in Hasselt.

In onderling overleg werd besloten om Dhr. Nico Rutten, communicatieambtenaar technische diensten en strategische projecten, aan te stellen als aanspreekpunt voor De Unie Godsheide. Schepenen Del Re en Mondelaers bekijken of het mogelijk is om de lopende RUP’s nog eens uit te komen uitleggen in Godsheide. Zij spreken Schepen Vandeput hierover aan.

De Unie Godsheide heeft ook haar bemerkingen rond de inefficiënte website van de stad kunnen overmaken. Met name informatie over woonbeleid is amper terug te vinden op de huidige website. Het stadsbestuur is zich daar van bewust en werkt aan een vernieuwde website die klaar zou zijn in het najaar van 2015.

De Unie Godsheide is tevreden over dit eerste overleg, merkt dat er momenteel van een geïntegreerde, duurzame en toekomstgerichte woonvisie voor Godsheide niet echt sprake is, maar heeft vertrouwen in het bestuur wat betreft de toekomst. De Unie Godsheide wil dan ook alle toekomstige ontwikkelingen mbt. ruimtelijke ordening op de voet volgen en helpen bijsturen waar nodig.

Naar aanleiding van dit eerste overleg hebben we ook een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg bekomen. Dit artikel kan je nog steeds nalezen op onze Facebookpagina.

Future Frictions Godsheide

“Hola! De toekomst loert om de hoek!”

‘Future Frictions’ verwijst naar een tentoonstelling die momenteel loopt in Z33. Deze tentoonstelling bevat mogelijke toekomstscenario’s voor de wereld waarin wij wonen en leven.  Daarom sluit het tentoonstellingsidee goed aan bij al die plannen die men heeft voor Godsheide.

Dankzij eerdere contacten vanuit De Unie Godsheide met onderzoekers van de Universiteit Hasselt hebben wij een activiteit in elkaar gestoken rond toekomstvisies voor Godsheide. Voor deze activiteit zijn we op zoek gegaan naar een hele schare Godsheidenaren die gedurende een weekend aan de slag gaan om ideeën te verzamelen.

De workshop in Godsheide is participatief en co-creatief; twee mooie woorden om uit te leggen dat we met zijn allen, samen dus, zijn gaan zoeken naar de toekomstbeelden die we in Godsheide voor ogen hebben.  Een pittige maar zeer leuke samenwerking!

Het resultaat zal te zien zijn tijdens een presentatie, de zogenaamde ‘Apero’, op vrijdag 12 december in Z33 Hasselt. Op deze presentatie is iedereen welkom.

Geraak je die dag niet in Hasselt? Geen nood, de resultaten van dit boeiende werkstuk zal je ook kunnen bewonderen op onze eerste seizoenswissel-activiteit, zondag 21 december in Godsheide-centrum. We houden je op de hoogte!

future-frictions