Verslag vergadering  illegale kap Golf d.d. 31/01/2015

Naar aanleiding van de ongeoorloofde bomenkap op ‘De Golf’ en de acties die er rond zijn ontstaan, werd er door ‘De Golf’ een bijeenkomst georganiseerd om dit probleem uit te klaren. Op zich een stap in de goede richting, ware het niet dat dit overleg niet dadelijk een goed gevoel achterliet bij de aanwezige Godsheidenaren.   Wij geven u hieronder het verslag, zonder meer, en een korte voorlopige conclusie.

——————————-

Verslag

In het panel zetelden naast voorzitter Eddy Gieraerts, ook de ondervoorzitter Christoph Bielen en de greenkeeper Eric Wuyts. De groendienst van de stad werd vertegenwoordigd door Geert Vande Kerkhof.

We zagen een 25-tal betrokken aanwezigen, waaronder Johnny Berten (voorzitter Godsheide VV), Guido Fisette (gemeenteraadslid) en Michel Froidmond (schepen openbare werken).

Kristel Vanquaethoven en Bart Lambrichts volgden voor ons vanuit de Unie Godsheide deze gebeurtenis met hun respectieve argusogen.

In zijn inleiding verduidelijkte de voorzitter dat deze bijeenkomst georganiseerd werd naar aanleiding van een klacht van enkele omwonenden, de Scheepvaart en Godsheide VV ivm het kappen van bomen.

Hij gaf meteen aan dat er 6 bomen gekapt waren die niet gekapt mochten worden en formuleerde zijn excuses.  De afgelopen jaren werden er  wellicht meer dan 500 bomen gekapt op de terreinen van ‘de golf’. Hij stelde voor om compensatiemaatregelen te nemen zodat de schade aan de natuur enigszins zou hersteld worden.

Godsheide VV stelde dat het  niet alleen om  6 illegaal gekapte bomen ging, maar dat de globale kapvergunning niet in orde was. Bij de aanvang van de werken was er helemaal géén kapvergunning. Everard Goris (bewoner Godsheide) vroeg daarom herhaaldelijk om de meest recente kapvergunning en de kapvergunningen van de laatste vijf jaar te tonen in de vergadering. Hierop werd enkel gezegd  dat ze na de vergadering getoond konden worden. Dit is helaas niet gebeurd. We moesten het doen met  een exemplaar van de meest recente kapvergunning die in de inkomhal opgehangen was.  Vande Kerkhof en Gieraerts verwezen ons verder naar een beheersplan waarvan de  inhoud ons niet werd doorgegeven.

Vande Kerkhof gaf toe niet op de hoogte te zijn gesteld van de start van de kapwerken. Nochtans wist hij wel (via schepen Venken) dat er markeringen op een heel aantal bomen werden aangebracht. Op de vraag van bewoners van Godsheide wat de bedoeling was van de markeringen heeft hij nooit gereageerd. Ook blijkt dat het mailverkeer met Everard Goris op diverse dagen  zonder gevolg is gebleven.

Wij vinden dat de verantwoordelijke van de groendienst op zijn minst op de hoogte moet zijn van alle kapvergunningen in onze stad en dat er dus fouten zijn gemaakt.

Vande Kerkhof stelde daar tegenover dat de huidige situatie door ANB – Agentschap voor Natuur en Bos – beoordeeld zal worden in samenspraak met de stad Hasselt. In ieder geval zullen de 6 inlandse eiken  vervangen worden door 12 andere grote bomen. Waar deze juist moeten worden aangeplant, wordt overlegd  met ANB.

Vande Kerkhof beweerde verder dat er een zeer goed beheersplan door ‘De Golf’ gevolgd wordt en dat dit ook leidde tot enkele opmerkelijke prijzen, waaronder “Coming to Green”. Bovendien zouden er plannen zijn om op korte termijn een nieuwe overeenkomst over het groenbeleid met ‘De Golf’ te ondertekenen. De Vissenbroekstraat zal ter hoogte van de bocht met de Brugbeemden tot aan de parking opnieuw aangelegd worden. De huidige bomen en struiken zullen vervangen worden door een laan met lindebomen, geflankeerd door een dubbele haag. De werken starten in het najaar 2015. De bomen en struiken zijn nu al verwijderd.

Voorzitter Gieraerts liet tenslotte weten dat, in samenspraak met Elias, de hoogspanningslijn op het golfterrein ondergronds wordt gelegd. De bomenwal langs de Universiteitslaan zal een snoei en uitdunning ondergaan maar zal gespaard blijven. De inwoners van Godsheide zouden hiervan op de hoogte gebracht worden. Hij beklemtoonde zijn bezorgdheid over het groenbehoud langs de drukke baan.

Greenkeeper Eric Wuyts betreurde op zijn beurt de situatie. Hij gaf toe een fout gemaakt te hebben door het kappen van de inlandse eiken. Als eindverantwoordelijke van het ecologisch evenwicht op ‘De Golf’ gaf hij nog wat  cijfers en statistieken over het groenbeleid dat gevoerd  werd sinds zijn komst in 2007. Het klonk als een pleister op een houten been. Iemand met zoveel kennis en ervaring moet weten dat inlandse eiken NIET gekapt mogen worden zonder vergunning.

———————————————-

Conclusie

De Unie Godsheide vindt het goed dat het probleem van de bomenkap op en rond de golf boven water gekomen is. Door de opmerkzame houding van Godsheidenaren en de druk vanuit (onder andere) De Unie Godsheide is dit probleem bespreekbaar gemaakt.  Alle betrokkenen (omwonenden, Golf, voetbal, overheden, verenigingen voor natuurbehoud, …) hebben nu weet van dit probleem, al zijn er toch nog heel wat vragen die blijven en is een alerte houding in de toekomst meer dan ooit aan de orde. Zo verliep het overleg, op zijn zachtst gezegd, niet op een transparante wijze. De Unie Godsheide probeert hier in de toekomst ook de vinger aan de pols te houden, want het behoud van groen en rust in onze omgeving is een essentiëel element in het profiel van Godsheide. Zo zullen we dit item blijven op de agenda plaatsen tijdens ons frequent overleg met het stadsbestuur. Wordt vervolgd …

Heb je vragen of opmerkingen of dit onderwerp, aarzel dan niet contact op te nemen met ons!

De Unie Godsheide: structuur en plannen voor 2015

In het begin van dit jaar heeft De Unie Godsheide een eerste, meer uitgebreide, werkingsvergadering gehouden.  Naast de kerngroep hebben we ook een aantal andere mensen, elk met een welbepaalde interesse of deskundigheid, uitgenodigd en gevraagd ons te vervoegen. Het was een fijne vergaderavond waar wij met zijn allen de basis hebben gelegd voor onze toekomstige werking.

De waaier van thema’s waar we actief in willen zijn noopt ons tot een structuur die toelaat deze thema’s goed te blijven opvolgen én het allemaal werkbaar te houden.

Organische groei

De Unie Godsheide is organisch gegroeid en die spontane structuur willen we ook in de toekomst bewaken. Daarom hebben we gekozen voor een tweeledige structuur met een kerngroep (de mensen van het eerste uur), aangevuld met werkgroepen; de zogenaamde pijlergroepen. Elke pijlergroep bestaat uit enkele kerngroepleden, aangevuld met leden die specifiek voor een bepaald thema of project zullen inzetten.

We starten met maar liefst vier pijlergroepen.

In de groep ‘RUP’ behandelen we de harde materies zoals woonuitbreidingsgebieden, openbare onderzoeken, leefbaarheidsstudies van de stad etc …

In de groep ‘mobiliteit’ bundelen we de thema’s zoals het aanpakken van sluipverkeer, parkeerproblematiek, toekomst van de tuikabelbrug, etc …

In de groep ‘cultuur’ zitten we samen rond het organiseren van culturele, verbindende activiteiten van en voor Godsheidenaren.

Als laatste hebben we ook een pijlergroep ‘communicatie’ opgericht. Deze groep focust op het creëren van een draagvlak in Godsheide en probeert te zoeken naar een zo optimaal mogelijke informatie-doorstroom van en naar de inwoners van Godsheide.

Thema’s die in de loop van het jaar komen binnenwaaien, en die nog niet opgenomen kunnen worden door een pijlergroep worden in eerste instantie besproken in overleg met de kerngroepleden.

Wij hopen met deze overlegstructuur de geschetste thema’s naar best vermogen te kunnen opvolgen.

Mocht je je op een of andere manier geroepen voelen om je aan te sluiten bij een van de pijlergroepen, aarzel dan niet en contacteer ons via info@de-unie-godsheide.be !!

OPROEP : wie heeft nog oude foto’s van Godsheide?

Wij hebben niet zo lang geleden, samen met alle Godsheidenaren genoten van de fototentoonstelling in het ontmoetingscentrum. Heimwee, warme herinneringen en verloren gewaande emoties borrelden weer op. Het deed deugd om dit alles te delen met elkaar.

Wij denken dat er nog meer oude foto’s in lades en schoendozen moeten te vinden zijn. Wij vragen dus dat mensen van Godsheide op zoek gaan naar foto’s van alles wat er hier leefde : de school, de molen, de kerk, het kanaal, de kermis, het parochiecentrum, de cafés, de winkels, de harmonie, de scouts, de KVLV en andere verenigingen. Kortom de kleine dingen van het leven in Godsheide.

Wat kan je doen met deze foto’s? Breng ze binnen bij één van onze leden (je vindt de adressen in deze nieuwsbrief). Wij verspreiden ze dan via onze nieuwsbrief zodat heel Godsheide er kan van genieten. En we beloven dat je je foto’s ongeschonden terug krijgt.

Renaat Roekaers – Kleinstraat 49
Raf Degens – Kiezelstraat 108
Bart Lambrichts – Bosstraat 219
Nathalie Houben – Bosstraat 147
Jaak Nijs – Pijpersveldstraat 10
Luc Vlekken – Kiezelstraat 119
Kristel Vanquaethoven – Kleinstraat 13
Bart Moors – Vossenbergstraat 1

Of mail ze naar info@de-unie-godsheide.be

IMG_0065

DE LIJN – H3

De Lijn heeft een alternatieve route voorgesteld aan de Stad Hasselt voor de H3. Deze zal dan niet meer via de Plattevijversstraat rijden maar toekomen via de Universiteitslaan en dan Kiezelstraat, Kleinstraat, Kapelveldstraat, Beerhoutstraat, Kiezelstraat, Trichterheide, Elfde Linie. De bushalte in de Plattevijversstraat wordt dan afgeschaft en er zal een nieuwe halte komen ter hoogte van de Vissenbroekstraat – Kiezelstraat.

Poll Tuikabelbrug Godsheide

Een 230-tal mensen, evenwichtig verdeeld over de dorpsdelen, hebben deelgenomen aan de poll over de tuikabelbrug. Een lichte meerderheid verkiest om op een of andere manier een autoverbinding te behouden, maar ook het idee om een nieuwe, meer centrale, fietsbrug te maken tussen Malpertuus en Centrum is erg in trek.

Zoals eerder aangegeven is dit geen bindende enquête en zullen budgetten een belangrijke rol spelen in de eindbeslissing. We maken de resultaten over aan de stad Hasselt en De Scheepvaart.

poll

Status dossier mobiliteit

Eind januari hebben we samen met de dienst mobiliteit van de stad de pijnpunten blootgelegd ivm de verkeerssituatie in het centrum van Godsheide en in Wolske. Op dinsdag 10 februari hebben we hierover feedback gekregen en tegelijk ook een overzicht van de werken die de stad Hasselt wil uitvoeren.

Mobiliteit Godsheide 2017

In de loop van dit jaar wordt er een studiebureau aangesteld om een volledig mobiliteitsplan voor Godsheide centrum uit te werken. Hierin zal extra aandacht gegeven worden aan de nieuwe locatie van de school (achter het ontmoetingscentrum), de nieuwe woongebieden en de heraanleg van het dorpsplein. De dienst mobiliteit verzekert ons dat er op basis van dit plan overleg zal plaatsvinden met de inwoners van Godsheide. De Unie zal erover waken dat dit open en democratisch zal verlopen. Definitieve beslissingen mogen pas na dit overleg genomen worden. Het definitieve plan zal in 2017 uitgevoerd worden.

Korte termijnoplossing : wat gebeurt er in afwachting van dit nieuwe plan?

_______________________________________________________________________________________

SLUIPVERKEER

Aan de ingangswegen van Godsheide zullen medio dit jaar extra verkeersborden geplaatst worden.

 • doorgangsverbod voor alle verkeer (dus enkel plaatselijk verkeer)
 • omleidingsborden voor doorgaand verkeer (via Coca Cola en Trichterheide)
 • verbod voor zwaar vrachtverkeer

De uitvoering zal gefaseerd verlopen.

 • Eerst komt er een telling van het doorgaand verkeer zodat we weten wat de normale doorstroom is.
 • Dan volgen er een aantal gerichte politiecontroles op het doorgaand verkeer met verbalisering van de overtreders.
 • Dan komt er een nieuwe telling.
 • En tenslotte worden controles systematisch herhaald.

We kregen ook te horen dat er een overleg is opgestart met Infrax voor een grondruil. Die moet het mogelijk maken om een verbindingsweg aan te leggen tussen de sluis en de Universiteitslaan, wat het sluipverkeer drastisch doet afnemen (kortere verbinding).

SNELHEID OP DE ASSEN PLATTEVIJVERSSTRAAT – KIEZELSTRAAT – BEERHOUTSTRAAT

 • hiervoor zijn er alleen Berlijnse kussens (verplaatsbare verkeersdrempels) voorzien tussen de 3 wegversmallingen.
 • er werd geen oplossing voorgesteld voor de Beerhoutstraat

ONDUIDELIJKE (ONVEILIGE) VERKEERSSITUATIE AAN 3 KRUISPUNTEN IN WOLSKE 

 • Dit probleem wordt apart aangepakt en moet vanwege de zwaardere investering opgenomen worden in de begroting.
 • Er worden wel extra markeringen aangebracht aan de fietspaden op het kruispunt met de Universiteitslaan.

Bovenstaande kortetermijnvoorstellen kunnen ons niet gerust stellen. We hebben aangedrongen op meer doortastende maatregelen.