Baouzza 2016 ?

Afgelopen zomer werd het centrum van Godsheide gedurende 3 maanden ongewild getrakteerd op “beats” van het openluchtevent Baouzza. Hieronder een beknopt verslag van de vergadering die we onlangs hadden met het beleid en de politie.

Samenvatting vergadering (feedback van het beleid) 

 • Aantal politie interventies: 59 waarvan 9 positief op 80 dagen (over de opgelegde norm)
 • Zowel organisatie als beleid erkennen het probleem. Een enkele keer was het zelfs hoorbaar tot in de uithoeken van Diepenbeek. De organisatie kreeg daarop geen uitzonderingsdagen meer op de norm.
 • Andere interventies waren negatief (geen overlast vastgesteld), afkomstig van andere geluidsbronnen of er zijn geen vaststellingen gebeurd.
 • De politie interventies doen geen uitspraak over de opgelegde norm.
 • De organisator kreeg zeer uitgebreide voorwaarden opgelegd in de vergunning, deze voorwaarden werden gedurende het evenement nog aangescherpt.
 • Er werden na 25 juli geen bijkomende sancties opgelegd.
 • Na 25 juli zijn er wekelijks evaluatievergaderingen geweest.

————————-

De mening van De Unie Godsheide samengevat.

Ondanks strengere normen en voorwaarden konden zowel het beleid als de organisatie hun belofte ‘geen overlast’ ook dit jaar niet nakomen, ook niet na de opgelegde sanctie van 25 juli …

De Unie Godsheide is bijgevolg extra bezorgd en vraagt zich af hoe de handhaving wél kan gewaarborgd worden bij een eventuele volgende editie. 

Wij stelden dan ook volgende vragen aan de Burgemeester en zijn diensten. Op elk van deze vragen kregen we een negatief antwoord.

“De Unie Godsheide heeft tot op heden geen enkele indicatie/garantie dat dit probleem oplosbaar is. We blijven dus bij ons standpunt dat dit soort events hier niet thuishoort. Als jullie het inderdaad goed menen met de buurt dan moeten er volgens De Unie Godsheide ook sancties opgenomen worden in de vergunning die dadelijk inzetbaar zijn en die wij als buurt ook via deurwaarder kunnen afdwingen.”

“Welke garanties kan het beleid  op papier geven dat het probleem met deze maatregel opgelost gaat zijn.”

“Welke concrete sanctie treedt in werking als de norm niet gerespecteerd wordt (vanaf de eerste overtreding).”

“Kan er een geluidsbegrenzer te plaatsen op de site die afgestemd is op de opgelegde nieuwe norm “

“Kan het betreffende bureau uitgenodigd worden om samen met ons en het beleid plan van aanpak en het gewenste resultaat te bespreken samen met onze geluidsdeskundige.”

De burgemeester van Diepenbeek en de milieudienst willen enkel het wettelijk kader toepassen en kunnen/willen verder, tot op heden, geen enkele garantie geven. We hebben er dan ook het raden naar waarom dit soort events boven het welzijn van een hele buurt gaat.

————————-

Het standpunt van de Burgemeester en zijn diensten.

Vergunning voor 2016 ?
Het beleid evalueert op basis van o.a. aanwezige politieverslagen. Bij een eventuele verlening van een nieuwe vergunning zal het beleid de voorwaarden opleggen. Er is nog geen aanvraag ingediend maar de administratie kan deze voorwaarden voorstellen aan het beleid.

Opgelegde metingen indien er een vergunning wordt uitgereikt.
Deze metingen dienen om na te gaan of de voorwaarden uit artikel 6.7.4 van Vlarem II nageleefd kunnen worden. Dit zijn de normen waaraan een inrichting die geen toelating van het college van burgemeester en schepenen heeft, moet voldoen. Deze metingen gebeuren binnenshuis met gesloten ramen en deuren en er is dus geen garantie voor terrassen en tuinen en binnenshuis met open ramen en deuren.

 

ANTWOORD OP ONZE EXTRA VRAGEN.

 

 • “Zowel de burgemeester als ik hebben tijdens de vergadering duidelijk gezegd dat het beleid geen garanties kan geven op papier”.
 • De handhaving in geval van overtreding is een zaak voor het bestuur en de politie. Een deurwaarder gaat nooit een sanctie, opgelegd in een vergunning, kunnen afdwingen. De interventieploegen zijn in deze “eerste vaststellers” en hebben als primaire taak, in geval van overlast, de overtreding doen ophouden. In secundaire orde bepalen zijn autonoom op basis van opportuniteit, subsidiariteit en legaliteit of zij al dan niet een proces-verbaal opstellen. De eventuele handhaving van de milieuwetgeving is een zaak voor het bestuur.
 • Een geluidsbegrenzer is ook geen garantie.
 • Erkende geluidsdeskundigen doen in alle eer en geweten hun onderzoek. Wij zijn van mening dat de door de organisator aangestelde en betaalde deskundige de modaliteiten, binnen de door het bestuur opgelegde voorwaarden, moet kunnen bepalen.
 • De aanwezigheid van de buurt levert hier geen meerwaarde op, eerder onnodige discussies.

Baouzza – Goede buren, goede afspraken

baouzza

Sinds einde mei heeft Baouzza haar tenten opgetrokken op de Universitaire campus in Diepenbeek. Zeker een bezoek waard !

Vorig jaar mochten we echter heel wat geluidshinder ondervinden aan de randen van Godsheide (vooral centrum en Wolske). In kader van deze klachten werden er enkele weken geleden in overleg met de gemeente Diepenbeek, de politie, de organisatie en De Unie Godsheide afspraken gemaakt om de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Naast een hele reeks nieuwe voorwaarden, opgelegd door de gemeente Diepenbeek, is voorafgaandelijk ook een beëdigd geluidsstudie bureau aangesteld om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Aan de hand van dit onderzoek worden volgende week de geluidsnormen vastgelegd voor de volledige duur van het event.

Deze geluidsnormen worden gecontroleerd met een permanent meetsysteem (op locatie)  waarvan de resultaten dagelijks worden doorgegeven aan de betrokken diensten.

Ook staan we in direct contact met de verantwoordelijke ter plaatse en met de event manager. We hebben ook op regelmatige basis overleg met de organisatie en het beleid. De organisatie toont heel wat “goodwill” en drukt ons op het hart dat ze een goede verstandhouding wil met de “buren”.

Toch nog klachten in verband met geluidsoverlast ?

We hopen uiteraard dat het niet bij woorden blijft maar dat die ook worden omgezet in daden. Mochten er ondanks alle afspraken toch nog klachten zijn, dan vraagt de politie én het gemeentebestuur om telkens bij overlast melding te doen via het telefoonnummer 101.

en/of contacteer één van onderstaande personen
bart.lambrichts@de-unie-godsheide.be
bart.moors@de-unie-godsheide.be
luc.vlekken@de-unie-godsheide.be

 ⇒

Waarom bellen op het nummer 101?

Enkel via dit nummer worden klachten geldig geregistreerd in kader van een evaluatie naar volgend jaar toe. Klachten op het gewone HAZODI telefoonnummer worden wel opgevolgd maar niet geregistreerd en bijgevolg niet mee opgenomen in het dossier.

Maar we hopen uiteraard op een rustige zomer 🙂

 ⇒

PS. Er zijn een tiental event-avonden tijdens de zomermaanden waarbij er vergunning verleend is om het geluid iets harder te zetten. We houden jullie hiervan op de hoogte via onze Facebookpagina en onze nieuwsbrief (inschrijven op de nieuwsbrief kan via www.de-unie-godsheide.be)

Vanaf dinsdag 5 mei buurtmarkt in Godsheide

De afwezigheid van een buurtwinkel in Godsheide wordt voortaan enigszins gecompenseerd door een initiatief van de stad Hasselt.  Om de wekelijkse markten korter, beter en makkelijker bereikbaar te maken, opteerde de stad om zes buurtmarkten in Hasseltse wijken en deelgemeenten op te richten.

Rapertingen, Godsheide, Banneuxwijk, Kuringen, Kermt en Sint-Lambrechts-Herk krijgen wekelijkse deelmarkten. Als Unie Godsheide juichen we dit initiatief toe, want het zorgt er voor dat er ook wat meer publiek en sociaal leven in de dorpskern gebracht wordt.

Vind je dit initiatief ook een goed idée, bezoek dan zeker de buurtmarkt (dinsdag tussen 15u en 19u aan het ontmoetingscentrum), steun dit initiatief en laat weten wat je er van vindt via onze Facebookpagina. Mocht je zelf nog ideeën hebben om de buurtmarkt te versterken met andere sociale initiatieven, aarzel dan niet om de handen aan de ploeg te slaan!

marktkraam

Seizoenswissels De Unie Godsheide

Het nuttige aan het aangename koppelen, noemen we dat: door middel van een activiteit, telkens bij het wisselen van de seizoenen, wil De Unie Godsheide inwoners van Godsheide-centrum, Wolske en Malpertuus dichter bij elkaar brengen. Op zondagochtend 22 maart realiseerden we een ontbijt op de tuikabelbrug. De zonsopgang hebben we moeten missen wegens een te dik wolkenpak, maar dat kon de pret niet drukken. Tussen 5u30 en 10 uur hebben wij maar liefst meer dan 150 inwoners uit hun zondagse bed kunnen lokken met een uitgebreid ontbijt en een glaasje. Het was een gezellig komen en gaan van Godsheidenaren, jong en oud! Met stip noteren we Georges Jollings, de eerste bezoeker die er stond om 5u30,  en willen we graag ook een pluim geven aan de leden van Jeugdhuis De Bem die een nachtje hadden doorgedaan om afterparty-gewijs nog een extra glas te heffen op de brug!

Voor seizoenswissel n°3, gepland in het weekend van 20 juni, hebben we plannen voor een wereldwijd fenomeen, namelijk een pot-luck. Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer of groep deelnemers eten meebrengt en dus deelt met alle andere aanwezige gasten. De bedoeling is dat men net iets meer meebrengt dan het aantal deelnemers waarmee men zelf komt.  Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief.

Geïnteresseerd? Laat het zeker weten via een mailtje of een post op onze Facebookpagina !

seizoenswissel

Verslag vergadering  illegale kap Golf d.d. 31/01/2015

Naar aanleiding van de ongeoorloofde bomenkap op ‘De Golf’ en de acties die er rond zijn ontstaan, werd er door ‘De Golf’ een bijeenkomst georganiseerd om dit probleem uit te klaren. Op zich een stap in de goede richting, ware het niet dat dit overleg niet dadelijk een goed gevoel achterliet bij de aanwezige Godsheidenaren.   Wij geven u hieronder het verslag, zonder meer, en een korte voorlopige conclusie.

——————————-

Verslag

In het panel zetelden naast voorzitter Eddy Gieraerts, ook de ondervoorzitter Christoph Bielen en de greenkeeper Eric Wuyts. De groendienst van de stad werd vertegenwoordigd door Geert Vande Kerkhof.

We zagen een 25-tal betrokken aanwezigen, waaronder Johnny Berten (voorzitter Godsheide VV), Guido Fisette (gemeenteraadslid) en Michel Froidmond (schepen openbare werken).

Kristel Vanquaethoven en Bart Lambrichts volgden voor ons vanuit de Unie Godsheide deze gebeurtenis met hun respectieve argusogen.

In zijn inleiding verduidelijkte de voorzitter dat deze bijeenkomst georganiseerd werd naar aanleiding van een klacht van enkele omwonenden, de Scheepvaart en Godsheide VV ivm het kappen van bomen.

Hij gaf meteen aan dat er 6 bomen gekapt waren die niet gekapt mochten worden en formuleerde zijn excuses.  De afgelopen jaren werden er  wellicht meer dan 500 bomen gekapt op de terreinen van ‘de golf’. Hij stelde voor om compensatiemaatregelen te nemen zodat de schade aan de natuur enigszins zou hersteld worden.

Godsheide VV stelde dat het  niet alleen om  6 illegaal gekapte bomen ging, maar dat de globale kapvergunning niet in orde was. Bij de aanvang van de werken was er helemaal géén kapvergunning. Everard Goris (bewoner Godsheide) vroeg daarom herhaaldelijk om de meest recente kapvergunning en de kapvergunningen van de laatste vijf jaar te tonen in de vergadering. Hierop werd enkel gezegd  dat ze na de vergadering getoond konden worden. Dit is helaas niet gebeurd. We moesten het doen met  een exemplaar van de meest recente kapvergunning die in de inkomhal opgehangen was.  Vande Kerkhof en Gieraerts verwezen ons verder naar een beheersplan waarvan de  inhoud ons niet werd doorgegeven.

Vande Kerkhof gaf toe niet op de hoogte te zijn gesteld van de start van de kapwerken. Nochtans wist hij wel (via schepen Venken) dat er markeringen op een heel aantal bomen werden aangebracht. Op de vraag van bewoners van Godsheide wat de bedoeling was van de markeringen heeft hij nooit gereageerd. Ook blijkt dat het mailverkeer met Everard Goris op diverse dagen  zonder gevolg is gebleven.

Wij vinden dat de verantwoordelijke van de groendienst op zijn minst op de hoogte moet zijn van alle kapvergunningen in onze stad en dat er dus fouten zijn gemaakt.

Vande Kerkhof stelde daar tegenover dat de huidige situatie door ANB – Agentschap voor Natuur en Bos – beoordeeld zal worden in samenspraak met de stad Hasselt. In ieder geval zullen de 6 inlandse eiken  vervangen worden door 12 andere grote bomen. Waar deze juist moeten worden aangeplant, wordt overlegd  met ANB.

Vande Kerkhof beweerde verder dat er een zeer goed beheersplan door ‘De Golf’ gevolgd wordt en dat dit ook leidde tot enkele opmerkelijke prijzen, waaronder “Coming to Green”. Bovendien zouden er plannen zijn om op korte termijn een nieuwe overeenkomst over het groenbeleid met ‘De Golf’ te ondertekenen. De Vissenbroekstraat zal ter hoogte van de bocht met de Brugbeemden tot aan de parking opnieuw aangelegd worden. De huidige bomen en struiken zullen vervangen worden door een laan met lindebomen, geflankeerd door een dubbele haag. De werken starten in het najaar 2015. De bomen en struiken zijn nu al verwijderd.

Voorzitter Gieraerts liet tenslotte weten dat, in samenspraak met Elias, de hoogspanningslijn op het golfterrein ondergronds wordt gelegd. De bomenwal langs de Universiteitslaan zal een snoei en uitdunning ondergaan maar zal gespaard blijven. De inwoners van Godsheide zouden hiervan op de hoogte gebracht worden. Hij beklemtoonde zijn bezorgdheid over het groenbehoud langs de drukke baan.

Greenkeeper Eric Wuyts betreurde op zijn beurt de situatie. Hij gaf toe een fout gemaakt te hebben door het kappen van de inlandse eiken. Als eindverantwoordelijke van het ecologisch evenwicht op ‘De Golf’ gaf hij nog wat  cijfers en statistieken over het groenbeleid dat gevoerd  werd sinds zijn komst in 2007. Het klonk als een pleister op een houten been. Iemand met zoveel kennis en ervaring moet weten dat inlandse eiken NIET gekapt mogen worden zonder vergunning.

———————————————-

Conclusie

De Unie Godsheide vindt het goed dat het probleem van de bomenkap op en rond de golf boven water gekomen is. Door de opmerkzame houding van Godsheidenaren en de druk vanuit (onder andere) De Unie Godsheide is dit probleem bespreekbaar gemaakt.  Alle betrokkenen (omwonenden, Golf, voetbal, overheden, verenigingen voor natuurbehoud, …) hebben nu weet van dit probleem, al zijn er toch nog heel wat vragen die blijven en is een alerte houding in de toekomst meer dan ooit aan de orde. Zo verliep het overleg, op zijn zachtst gezegd, niet op een transparante wijze. De Unie Godsheide probeert hier in de toekomst ook de vinger aan de pols te houden, want het behoud van groen en rust in onze omgeving is een essentiëel element in het profiel van Godsheide. Zo zullen we dit item blijven op de agenda plaatsen tijdens ons frequent overleg met het stadsbestuur. Wordt vervolgd …

Heb je vragen of opmerkingen of dit onderwerp, aarzel dan niet contact op te nemen met ons!

De Unie Godsheide: structuur en plannen voor 2015

In het begin van dit jaar heeft De Unie Godsheide een eerste, meer uitgebreide, werkingsvergadering gehouden.  Naast de kerngroep hebben we ook een aantal andere mensen, elk met een welbepaalde interesse of deskundigheid, uitgenodigd en gevraagd ons te vervoegen. Het was een fijne vergaderavond waar wij met zijn allen de basis hebben gelegd voor onze toekomstige werking.

De waaier van thema’s waar we actief in willen zijn noopt ons tot een structuur die toelaat deze thema’s goed te blijven opvolgen én het allemaal werkbaar te houden.

Organische groei

De Unie Godsheide is organisch gegroeid en die spontane structuur willen we ook in de toekomst bewaken. Daarom hebben we gekozen voor een tweeledige structuur met een kerngroep (de mensen van het eerste uur), aangevuld met werkgroepen; de zogenaamde pijlergroepen. Elke pijlergroep bestaat uit enkele kerngroepleden, aangevuld met leden die specifiek voor een bepaald thema of project zullen inzetten.

We starten met maar liefst vier pijlergroepen.

In de groep ‘RUP’ behandelen we de harde materies zoals woonuitbreidingsgebieden, openbare onderzoeken, leefbaarheidsstudies van de stad etc …

In de groep ‘mobiliteit’ bundelen we de thema’s zoals het aanpakken van sluipverkeer, parkeerproblematiek, toekomst van de tuikabelbrug, etc …

In de groep ‘cultuur’ zitten we samen rond het organiseren van culturele, verbindende activiteiten van en voor Godsheidenaren.

Als laatste hebben we ook een pijlergroep ‘communicatie’ opgericht. Deze groep focust op het creëren van een draagvlak in Godsheide en probeert te zoeken naar een zo optimaal mogelijke informatie-doorstroom van en naar de inwoners van Godsheide.

Thema’s die in de loop van het jaar komen binnenwaaien, en die nog niet opgenomen kunnen worden door een pijlergroep worden in eerste instantie besproken in overleg met de kerngroepleden.

Wij hopen met deze overlegstructuur de geschetste thema’s naar best vermogen te kunnen opvolgen.

Mocht je je op een of andere manier geroepen voelen om je aan te sluiten bij een van de pijlergroepen, aarzel dan niet en contacteer ons via info@de-unie-godsheide.be !!

Méér gebuur

De inwoners van Godsheide (Malpertuus, Centrum, Wolske) terug dichter bij elkaar te brengen ondanks de ‘fysieke hindernissen’ van kanaal en Universiteitslaan.

Méér gebuur!

De Unie Godsheide communiceert héél graag over datgene dat ons bindt. Zo hebben wij in het verleden al wat promotie gemaakt voor activiteiten vanuit de school, Scouting Godsheide, het WK op groot scherm, Godskesfies (open voor àlle Godsheidenaren!), zandstraat speelstraat, KVLV-activiteiten, etc … , maar dat kan nog meer en nog beter. Organiseer je iets voor je buurt of voor je omgeving, laat het dan ook weten via De Unie. Want hoe meer zielen op een activiteit, hoe meer vreugd. Ook achteraf-info is steeds welkom. Beelden van en verhalen over een succesvolle activiteit zijn steeds welkom.

Godskesfies

Tijdens Godskesfies hebben we ons als vereniging kunnen presenteren aan het talrijk opgekomen publiek. Bij een nieuwe vereniging hoort een presentatie, een logo, een babbel en … een geboortecadeautje: onze snoepzakjes gingen dan ook vlot van de (kinder-)hand. 

de-unie-godsheide-sneopzakje

We want You!

Bedoeling is dat we in de toekomst willen inzetten op meer gebuur. Om het met een duurder woord te zeggen: gemeenschappenvorming.  Dat kan gaan van een culturele activiteit tot een doodgewone pint aan het kanaal, op de brug, … Wil je hier aan meewerken, of heb je ideeën om ons bij elkaar te brengen, laat het ons dan weten!

Geluidsdossiers

Ook hier hebben we in Godsheide wel wat katten te geselen: Een openluchtterras voor de Versuz, een zomerbar aan de Universiteitslaan, studentenfuiven op de campus, plannen/geruchten voor een evenementensite aan TVL (?), een tramlijn op de Universiteitslaan, …  Meer dan genoeg elementen om daar vanuit Godsheide aandacht aan te besteden.  In dit kader heeft de Unie Godsheide een gesprek met de burgemeester van Diepenbeek en de Overlastmanager van de politiezone HAZODI.  Wordt vervolgd

Proficiat, het is een … … nieuwe vereniging geworden!

Welkom op onze eerste blog van De Unie Godsheide.  Reeds enige tijd is er achter de schermen al heel wat vergaderd, overlegd, draagvlak gecreëerd, etc … . Hoog tijd  dus om ons letterlijk te ‘outen’. 

Wat begonnen is met een snelle reactie op een openbaar onderzoek rond woonuitbreidingsgebieden in Godsheide, medio februari, is uitgegroeid tot een feitelijke vereniging die luistert naar de naam “De Unie Godsheide.”  Een speelse verwijzing naar dat andere grote kunstproject tussen Hasselt en Genk.

DOOR EN VOOR INWONERS VAN GODSHEIDE !

De Unie Godsheide legt zich toe op hetgeen de inwoners ‘bindt’ en wil op die manier een aanspreek- en informatiepunt vormen voor haar bewoners. De Unie Godsheide is een groep van gelijkgezinde, trotse Godsheidenaars met een verschillende achtergrond en vertegenwoordigers uit zowel Wolske, Centrum en Malpertuus,

Naast de website www.godsheide.be ,  met een deelpagina en contactformulier  voor De Unie Godsheide hebben we ook een eigen Facebookgroep én een nieuwsbrief.

Met de Facebookgroep willen we vooral snel en breed kunnen communiceren over datgene wat ons allen aangaat. De nieuwsbrief daarentegen is eerder gericht op wat meer (achtergrond-)informatie waar wij als De Unie Godsheide mee bezig zijn.

Met deze eerste blog willen wij ons vooral nog even voorstellen, verwijzen naar de thema’s waar we op dit moment mee bezig zijn, en een tipje van de sluier lichten waar we in de toekomst aan willen werken.  Om deze en toekomstige blogs van De Unie een beetje structuur te geven, proberen we telkens te communiceren vanuit onze drie ‘-uren’: infrastructuur, cultuur en gebuur.  Dit zijn de drie thema’s die wij als De Unie Godsheide willen aansnijden.