Mobiliteit Godsheide: sluipverkeer en snelheidsprobleem

Iedere Godsheidenaar zal het wel gemerkt hebben, de toenemende verkeersdrukte op de assen “Godsheide sluis-Universiteitslaan”, “Tuikabelbrug-Beerhoutstraat” en “Diepenbekerweg-Universiteitslaan” (Wolske).
Deze 3 assen worden gebruikt als sluiproute om het drukke verkeer op de grote ring in Hasselt te vermijden.

De Unie Godsheide organiseerde een telling waaruit blijkt dat er tijdens de morgenspits op één uur tijd al een 400-tal voertuigen doorheen het centrum en een vergelijkbaar aantal doorheen Wolske rijden (= meer dan 6 wagens per minuut).Bijkomend is er ook het permanent probleem van overdreven snelheid wat vaak zorgt voor een zeer onveilig gevoel, zeker in combinatie met het sluipverkeer.

Samen met onze wijkagent Peter Luykx (die mee zijn schouders zet onder dit initiatief) en enkele inwoners van deze assen hebben we een dossier samengesteld met de pijnpunten. Op 17 oktober werden we met onze delegatie ontvangen door Schepen Rob Beenders en het hoofd van de dienst mobiliteit Maarten De Schepper. Dit resulteerde in een positief gesprek en een plan van aanpak.

Hieronder kan u het verslag van deze samenkomst doorlezen.


ONDERWERP 1: SLUIPVERKEER

Omschrijving

Toenemend sluipverkeer die de woonkwaliteit in de verkeersassen Beerhoutstraat – Kiezelstraat – Bosstraat – Nieuwe Steenweg drastisch naar beneden haalt en zorgt voor onveilige situaties voor de zwakke weggebruikers en de bewoners.


Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide
Route via Coca-Cola en Trichterheide (= 200m verder) + ontmoedigingsmaatregelen op de betreffende verkeersassen, zodat de alternatieve route interessanter wordt.Extra ontsluiting voorzien in de buurt van de Tuikabelbrug


Conclusie
Dienst Mobiliteit meldt ons dat de plannen voor een doorsteek Sluis-Trichterheide reeds ver gevorderd zijn (loopt over grondgebied van Infrax). De plannen zijn reeds uitgewerkt, momenteel worden de budgetten berekend. Er moet wel nog een akkoord verkregen worden met Infrax betreffende een grondruil. Zodra deze akkoorden er zijn, is een realisatie op korte termijn (1 à 2 jaar) haalbaar.

Extra ontsluiting aan de Tuikabelbrug is volgens de dienst Mobiliteit niet nodig als de ontsluiting aan de sluis er komt. Volgens ons zal dit wel nodig zijn, zeker indien de aangekondige verkavelingen voor enkele 100-en extra auto’s zorgen.


Afspraken

 • Dienst mobiliteit bezorgt ons de plannen van de verbindingsweg aan de Sluis.
 • Dienst mobiliteit doet extra inspanningen om dit proces te versnellen.

ONDERWERP 2: VEILIGHEID EN SNELHEID

Omschrijving

 1. Overdreven snelheden op deze assen met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Wegen waar 50 km/uur mag gereden worden met gemengd verkeer maar zonder aangepaste infrastructuur voor fietsers of voetgangers. Onmogelijk om veilig over bepaalde straten te wandelen door het ontbreken van begaanbare bermen en/of fietspaden. Maatregelen te nemen losstaand van het sluipverkeer.
 2. Gevaarlijke situatie huidige wegversmallingen Kiezelstraat en Nieuwe Steenweg.
 3. Onveilig oversteek Kruispunt Universiteitslaan.
 4. Onduidelijke verkeerssituaties/markeringen in Wolske.
Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide
 1. Nieuwe Steenweg: ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 2. Bosstraat: aangepaste borden, markeringen, aanpassen fietspad op de kruispunten met Nieuwe Steenweg en Kiezelstraat + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 3. Beerhoutstraat: gemarkeerd fietspad + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 4. Kiezelstraat (centrum+wolske): 30 zone + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers. Volgens een aanbeveling van het BIVV komt dit in aanmerking vanwege “het gemengd verkeer zonder voorzieningen” (of de mogelijkheid daartoe) voor voetgangers en fietsers in een zone waar wonen primeert.
Conclusie

Dienst mobiliteit is op de hoogte van de meeste van deze problemen en wil meewerken aan een oplossing op korte termijn. Op middellange termijn zal deze problematiek ook mee opgenomen worden in de totaalvisie mobiliteit in Godsheide.Het kruispunt aan de Universiteitslaan zal naar aanleiding van de aanleg van het tramspoor heraangelegd worden. Misschien het moment om hierover met de verantwoordelijke actoren rond tafel te zitten. Ir. Gys Moors (Hasselaar), is hoogste in rang voor Limburg , hij zou eventueel de aangewezen persoon zijn om eens te contacteren.

Afspraken
 • Dienst Mobiliteit komt ter plaatse op 1 december om de pijnpunten te bekijken samen met een afvaardiging van De Unie Godsheide.
 • De Unie Godsheide stelt samen met de Dienst Mobiliteit een uitvoeringsplan op, uiterlijk tegen einde 2014.
 • Uitvoering van dat plan kan dan in (eerste helft) 2015.
 • De Stad Hasselt bezorgt ons de contactgegevens van de mensen van de Lijn en Gewestwegen in verband met de aanleg van het Kruispunt Universiteitslaan.

Invalsweg naar de golf

Enkele inwoners van Godsheide hebben opgemerkt dat 80% van de bomen langs de invalsweg naar de golf gemarkeerd staan om te kappen. Omdat groenbehoud in Godsheide onze zorg is hebben we de vraag gesteld aan Schepen Joost Venken. Het antwoord kan je hieronder lezen; er beweegt wel wat, maar er is (nog) niets beslist.

“De golf heeft gevraagd naar een herinrichting van de invalsweg en heeft markeringen aangebracht om hun visie duidelijk te maken. Onze groenambtenaar bekijkt momenteel deze vraag. Wanneer het mogelijk is om de ecologische waarde te verhogen door een herinrichting willen we die kans zeker niet laten liggen. Zo staan er bijvoorbeeld heel wat Amerikaanse eiken die er niet thuishoren en een negatieve invloed op de natuurontwikkeling ter plekke hebben.

Er is dus m.a.w. absoluut niets beslist. Er is enkel de vraag van de golf die onderzocht wordt en beoordeeld wordt. Als een ecologisch verantwoorde herinrichting die de natuurwaarde verhoogt, mogelijk is en alle betrokken partijen zich hierin kunnen vinden, zal de procedure mbt de benodigde kapvergunningen pas opgestart worden.”

Mobiliteit/verkeersproblematiek

Je zal het wel al gemerkt hebben. Sommige straten in Godsheide lijken wel een soort van racebaan. Voornamelijk bestuurders die NIET van Godsheide zijn, gebruiken ons dorp graag als sluipweg. Dit levert dagelijks heel wat frustraties én onveilige situaties op. Een werkgroepje vanuit De Unie Godsheide heeft hiervoor een afspraak met schepen Rob Beenders. Goed nieuws is dat onze wijkagent mee zijn schouders wil zetten onder dit aandachtspunt.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

De leef- en woonkwaliteit van Godsheide in zijn geheel onder de aandacht te houden: groen, warm, rustig, hechte gemeenschap. Godsheide mee laten evolueren en groeien met oog voor het behoud van zijn specifieke kenmerken en troeven.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

Rond infrastructuur heeft De Unie Godsheide reeds heel wat stappen ondernomen. In 2014 heeft er achter de schermen al heel wat bewogen op ruimtelijk vlak. Je weet het of je weet het niet: Voor Godsheide zijn er zowel op Vlaams als op lokaal niveau redelijk wat ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd. Het was dikwijls kort dag om hier nog snel en gepast op te reageren. Vandaar dat we in de toekomst alerter willen zijn en de collectieve vinger aan de pols willen houden. Door ons te organiseren én te communiceren willen we iedere inwoner van Godske centrum, Malpertuus en Wolske attent maken op ruimtelijke plannen van zowel overheden als projectontwikkelaars.

Omdat wij, naar onze mening, in het verleden als inwoners niet altijd correct werden betrokken bij openbare onderzoeken waarvan Godsheide onderwerp was, hebben wij dit aangekaart bij de dienst ruimtelijke ordening én bij het Hasseltse beleid. Gevolg is dat De Unie Godsheide uitgenodigd is voor een gesprek hierover met de burgemeester en leden van het schepencollege. Hierover koppelen wij graag terug in een volgende nieuwsbrief.

De Unie Godsheide heeft ook contacten met onderzoekers van de Universiteit Hasselt. Momenteel zijn er voorbereidende gesprekken om in het najaar te komen tot een activiteit in Godsheide waarbij we elke inwoner en beleidsverantwoordelijke willen betrekken bij het nadenken over onze woonomgeving.