“Volksraadpleging” De Tuikabelbrug

Beste dorpsgenoten,

de NV Scheepvaart is reeds geruime tijd gestart met het ophogen van de bruggen over het Albertkanaal. Tegen 2020 moeten al de 62 bruggen een hoogte hebben van 9m10 zodat vrachtschepen met 4 lagen containers er probleemloos onderdoor kunnen varen. De sluis in Godsheide werd reeds aangepast.

De NV Scheepvaart heeft de visie van de stad Hasselt gevraagd i.v.m de tuikabelbrug. De stad Hasselt vroeg vervolgens aan de Unie Godsheide om eens te polsen hoe de inwoners van Godsheide hierover denken. Afhankelijk van de mogelijkheden én het kostenplaatje kan er dan rekening gehouden worden met “onze stem”.

Tegelijk willen we van Godsheide een aangename woonomgeving creëren waar doorgaand (sluip)verkeer tot een absoluut minimum beperkt kan worden.

Graag willen we jouw mening weten !

Je mag kortelings een enquête in de brievenbus verwachten met enkele vragen. Deze enquête is voor alle duidelijkheid niet bindend en heeft enkel tot doel een zicht te krijgen op de mening van de Godsheidenaar. De mensen die ingeschreven zijn op onze nieuwsbrief krijgen ook nog een e-mail met een link naar de online versie van deze enquête.

De enquête wordt afgesloten op 14 februari. We hopen alvast dat jullie massaal zullen deelnemen.
Vragen over deze enquête mag je altijd sturen naar info@de-unie-godsheide.be

Tuikabelbrug Godsheide

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) Godsheide

Omdat wij, naar onze mening, in het verleden als inwoners niet altijd correct werden betrokken bij openbare onderzoeken waarvan Godsheide onderwerp was, hebben wij dit aangekaart bij de dienst ruimtelijke ordening én bij het Hasseltse beleid. Op 16 oktober  heeft De Unie Godsheide een construcief overleg gehad met de burgemeester, enkele schepenen en medewerkers uit de administratie.

Na een algemene presentatie van De Unie Godsheide hebben we het over de nood aan een beter overleg en communicatie rond toekomstige woonontwikkelingen gehad.

De burgemeester erkent De Unie Godsheide als gesprekspartner en stelt een nauwere samenwerking voor. Overeengekomen werd om jaarlijks een drietal keren te overleggen met het beleid en betrokken ambtenaren.

Momenteel loopt er een woononderzoek voor groot-Hasselt. Deze studie zal afgerond worden in het voorjaar van 2015. De burgemeester benadrukt het feit dat Godsheide organisch moet kunnen groeien. Zo zullen er onder andere eerst mobiliteitsaanpassingen moeten plaatsvinden vooraleer projectontwikkelaars concrete voorstellen kunnen indienen. Het stadsbestuur wenst evenwel niet terug te koppelen over de woonvisie vooraleer de studie is afgerond en voorgelegd aan het schepencollege/gemeenteraad. In die zin wordt Godsheide volgens het bestuur op dezelfde manier behandeld als de andere deelgemeenten waar geen bewonersgroep actief is.  De Unie Godsheide betreurt dit en benadrukt nogmaals dat het BUUR-onderzoek uit 2008 voor hen de basis is waaraan alle toekomstige woonvisies van de stad zullen worden afgetoetst.

De Unie Godsheide vraagt ook om de communicatie omtrent RUP’s beter te stroomlijnen naar de Godsheidenaar.  Ook hier houdt het bestuur de boot af en valt ze terug op de geëigende (wettelijk verplichte) communicatiemiddelen, zoals bv. de gele aanplakformulieren aan het stadhuis.  Ook hier erkent het stadsbestuur de rol van De Unie Godsheide als intermediair, maar wenst zij geen onderscheid te maken met andere buurten en buurtgroeperingen in Hasselt.

In onderling overleg werd besloten om Dhr. Nico Rutten, communicatieambtenaar technische diensten en strategische projecten, aan te stellen als aanspreekpunt voor De Unie Godsheide. Schepenen Del Re en Mondelaers bekijken of het mogelijk is om de lopende RUP’s nog eens uit te komen uitleggen in Godsheide. Zij spreken Schepen Vandeput hierover aan.

De Unie Godsheide heeft ook haar bemerkingen rond de inefficiënte website van de stad kunnen overmaken. Met name informatie over woonbeleid is amper terug te vinden op de huidige website. Het stadsbestuur is zich daar van bewust en werkt aan een vernieuwde website die klaar zou zijn in het najaar van 2015.

De Unie Godsheide is tevreden over dit eerste overleg, merkt dat er momenteel van een geïntegreerde, duurzame en toekomstgerichte woonvisie voor Godsheide niet echt sprake is, maar heeft vertrouwen in het bestuur wat betreft de toekomst. De Unie Godsheide wil dan ook alle toekomstige ontwikkelingen mbt. ruimtelijke ordening op de voet volgen en helpen bijsturen waar nodig.

Naar aanleiding van dit eerste overleg hebben we ook een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg bekomen. Dit artikel kan je nog steeds nalezen op onze Facebookpagina.

Mobiliteit Godsheide: sluipverkeer en snelheidsprobleem

Iedere Godsheidenaar zal het wel gemerkt hebben, de toenemende verkeersdrukte op de assen “Godsheide sluis-Universiteitslaan”, “Tuikabelbrug-Beerhoutstraat” en “Diepenbekerweg-Universiteitslaan” (Wolske).
Deze 3 assen worden gebruikt als sluiproute om het drukke verkeer op de grote ring in Hasselt te vermijden.

De Unie Godsheide organiseerde een telling waaruit blijkt dat er tijdens de morgenspits op één uur tijd al een 400-tal voertuigen doorheen het centrum en een vergelijkbaar aantal doorheen Wolske rijden (= meer dan 6 wagens per minuut).Bijkomend is er ook het permanent probleem van overdreven snelheid wat vaak zorgt voor een zeer onveilig gevoel, zeker in combinatie met het sluipverkeer.

Samen met onze wijkagent Peter Luykx (die mee zijn schouders zet onder dit initiatief) en enkele inwoners van deze assen hebben we een dossier samengesteld met de pijnpunten. Op 17 oktober werden we met onze delegatie ontvangen door Schepen Rob Beenders en het hoofd van de dienst mobiliteit Maarten De Schepper. Dit resulteerde in een positief gesprek en een plan van aanpak.

Hieronder kan u het verslag van deze samenkomst doorlezen.


ONDERWERP 1: SLUIPVERKEER

Omschrijving

Toenemend sluipverkeer die de woonkwaliteit in de verkeersassen Beerhoutstraat – Kiezelstraat – Bosstraat – Nieuwe Steenweg drastisch naar beneden haalt en zorgt voor onveilige situaties voor de zwakke weggebruikers en de bewoners.


Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide
Route via Coca-Cola en Trichterheide (= 200m verder) + ontmoedigingsmaatregelen op de betreffende verkeersassen, zodat de alternatieve route interessanter wordt.Extra ontsluiting voorzien in de buurt van de Tuikabelbrug


Conclusie
Dienst Mobiliteit meldt ons dat de plannen voor een doorsteek Sluis-Trichterheide reeds ver gevorderd zijn (loopt over grondgebied van Infrax). De plannen zijn reeds uitgewerkt, momenteel worden de budgetten berekend. Er moet wel nog een akkoord verkregen worden met Infrax betreffende een grondruil. Zodra deze akkoorden er zijn, is een realisatie op korte termijn (1 à 2 jaar) haalbaar.

Extra ontsluiting aan de Tuikabelbrug is volgens de dienst Mobiliteit niet nodig als de ontsluiting aan de sluis er komt. Volgens ons zal dit wel nodig zijn, zeker indien de aangekondige verkavelingen voor enkele 100-en extra auto’s zorgen.


Afspraken

 • Dienst mobiliteit bezorgt ons de plannen van de verbindingsweg aan de Sluis.
 • Dienst mobiliteit doet extra inspanningen om dit proces te versnellen.

ONDERWERP 2: VEILIGHEID EN SNELHEID

Omschrijving

 1. Overdreven snelheden op deze assen met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Wegen waar 50 km/uur mag gereden worden met gemengd verkeer maar zonder aangepaste infrastructuur voor fietsers of voetgangers. Onmogelijk om veilig over bepaalde straten te wandelen door het ontbreken van begaanbare bermen en/of fietspaden. Maatregelen te nemen losstaand van het sluipverkeer.
 2. Gevaarlijke situatie huidige wegversmallingen Kiezelstraat en Nieuwe Steenweg.
 3. Onveilig oversteek Kruispunt Universiteitslaan.
 4. Onduidelijke verkeerssituaties/markeringen in Wolske.
Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide
 1. Nieuwe Steenweg: ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 2. Bosstraat: aangepaste borden, markeringen, aanpassen fietspad op de kruispunten met Nieuwe Steenweg en Kiezelstraat + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 3. Beerhoutstraat: gemarkeerd fietspad + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 4. Kiezelstraat (centrum+wolske): 30 zone + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers. Volgens een aanbeveling van het BIVV komt dit in aanmerking vanwege “het gemengd verkeer zonder voorzieningen” (of de mogelijkheid daartoe) voor voetgangers en fietsers in een zone waar wonen primeert.
Conclusie

Dienst mobiliteit is op de hoogte van de meeste van deze problemen en wil meewerken aan een oplossing op korte termijn. Op middellange termijn zal deze problematiek ook mee opgenomen worden in de totaalvisie mobiliteit in Godsheide.Het kruispunt aan de Universiteitslaan zal naar aanleiding van de aanleg van het tramspoor heraangelegd worden. Misschien het moment om hierover met de verantwoordelijke actoren rond tafel te zitten. Ir. Gys Moors (Hasselaar), is hoogste in rang voor Limburg , hij zou eventueel de aangewezen persoon zijn om eens te contacteren.

Afspraken
 • Dienst Mobiliteit komt ter plaatse op 1 december om de pijnpunten te bekijken samen met een afvaardiging van De Unie Godsheide.
 • De Unie Godsheide stelt samen met de Dienst Mobiliteit een uitvoeringsplan op, uiterlijk tegen einde 2014.
 • Uitvoering van dat plan kan dan in (eerste helft) 2015.
 • De Stad Hasselt bezorgt ons de contactgegevens van de mensen van de Lijn en Gewestwegen in verband met de aanleg van het Kruispunt Universiteitslaan.

Invalsweg naar de golf

Enkele inwoners van Godsheide hebben opgemerkt dat 80% van de bomen langs de invalsweg naar de golf gemarkeerd staan om te kappen. Omdat groenbehoud in Godsheide onze zorg is hebben we de vraag gesteld aan Schepen Joost Venken. Het antwoord kan je hieronder lezen; er beweegt wel wat, maar er is (nog) niets beslist.

“De golf heeft gevraagd naar een herinrichting van de invalsweg en heeft markeringen aangebracht om hun visie duidelijk te maken. Onze groenambtenaar bekijkt momenteel deze vraag. Wanneer het mogelijk is om de ecologische waarde te verhogen door een herinrichting willen we die kans zeker niet laten liggen. Zo staan er bijvoorbeeld heel wat Amerikaanse eiken die er niet thuishoren en een negatieve invloed op de natuurontwikkeling ter plekke hebben.

Er is dus m.a.w. absoluut niets beslist. Er is enkel de vraag van de golf die onderzocht wordt en beoordeeld wordt. Als een ecologisch verantwoorde herinrichting die de natuurwaarde verhoogt, mogelijk is en alle betrokken partijen zich hierin kunnen vinden, zal de procedure mbt de benodigde kapvergunningen pas opgestart worden.”

Mobiliteit/verkeersproblematiek

Je zal het wel al gemerkt hebben. Sommige straten in Godsheide lijken wel een soort van racebaan. Voornamelijk bestuurders die NIET van Godsheide zijn, gebruiken ons dorp graag als sluipweg. Dit levert dagelijks heel wat frustraties én onveilige situaties op. Een werkgroepje vanuit De Unie Godsheide heeft hiervoor een afspraak met schepen Rob Beenders. Goed nieuws is dat onze wijkagent mee zijn schouders wil zetten onder dit aandachtspunt.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

De leef- en woonkwaliteit van Godsheide in zijn geheel onder de aandacht te houden: groen, warm, rustig, hechte gemeenschap. Godsheide mee laten evolueren en groeien met oog voor het behoud van zijn specifieke kenmerken en troeven.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

Rond infrastructuur heeft De Unie Godsheide reeds heel wat stappen ondernomen. In 2014 heeft er achter de schermen al heel wat bewogen op ruimtelijk vlak. Je weet het of je weet het niet: Voor Godsheide zijn er zowel op Vlaams als op lokaal niveau redelijk wat ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd. Het was dikwijls kort dag om hier nog snel en gepast op te reageren. Vandaar dat we in de toekomst alerter willen zijn en de collectieve vinger aan de pols willen houden. Door ons te organiseren én te communiceren willen we iedere inwoner van Godske centrum, Malpertuus en Wolske attent maken op ruimtelijke plannen van zowel overheden als projectontwikkelaars.

Omdat wij, naar onze mening, in het verleden als inwoners niet altijd correct werden betrokken bij openbare onderzoeken waarvan Godsheide onderwerp was, hebben wij dit aangekaart bij de dienst ruimtelijke ordening én bij het Hasseltse beleid. Gevolg is dat De Unie Godsheide uitgenodigd is voor een gesprek hierover met de burgemeester en leden van het schepencollege. Hierover koppelen wij graag terug in een volgende nieuwsbrief.

De Unie Godsheide heeft ook contacten met onderzoekers van de Universiteit Hasselt. Momenteel zijn er voorbereidende gesprekken om in het najaar te komen tot een activiteit in Godsheide waarbij we elke inwoner en beleidsverantwoordelijke willen betrekken bij het nadenken over onze woonomgeving.