De Unie Godsheide: structuur en plannen voor 2015

In het begin van dit jaar heeft De Unie Godsheide een eerste, meer uitgebreide, werkingsvergadering gehouden.  Naast de kerngroep hebben we ook een aantal andere mensen, elk met een welbepaalde interesse of deskundigheid, uitgenodigd en gevraagd ons te vervoegen. Het was een fijne vergaderavond waar wij met zijn allen de basis hebben gelegd voor onze toekomstige werking.

De waaier van thema’s waar we actief in willen zijn noopt ons tot een structuur die toelaat deze thema’s goed te blijven opvolgen én het allemaal werkbaar te houden.

Organische groei

De Unie Godsheide is organisch gegroeid en die spontane structuur willen we ook in de toekomst bewaken. Daarom hebben we gekozen voor een tweeledige structuur met een kerngroep (de mensen van het eerste uur), aangevuld met werkgroepen; de zogenaamde pijlergroepen. Elke pijlergroep bestaat uit enkele kerngroepleden, aangevuld met leden die specifiek voor een bepaald thema of project zullen inzetten.

We starten met maar liefst vier pijlergroepen.

In de groep ‘RUP’ behandelen we de harde materies zoals woonuitbreidingsgebieden, openbare onderzoeken, leefbaarheidsstudies van de stad etc …

In de groep ‘mobiliteit’ bundelen we de thema’s zoals het aanpakken van sluipverkeer, parkeerproblematiek, toekomst van de tuikabelbrug, etc …

In de groep ‘cultuur’ zitten we samen rond het organiseren van culturele, verbindende activiteiten van en voor Godsheidenaren.

Als laatste hebben we ook een pijlergroep ‘communicatie’ opgericht. Deze groep focust op het creëren van een draagvlak in Godsheide en probeert te zoeken naar een zo optimaal mogelijke informatie-doorstroom van en naar de inwoners van Godsheide.

Thema’s die in de loop van het jaar komen binnenwaaien, en die nog niet opgenomen kunnen worden door een pijlergroep worden in eerste instantie besproken in overleg met de kerngroepleden.

Wij hopen met deze overlegstructuur de geschetste thema’s naar best vermogen te kunnen opvolgen.

Mocht je je op een of andere manier geroepen voelen om je aan te sluiten bij een van de pijlergroepen, aarzel dan niet en contacteer ons via info@de-unie-godsheide.be !!

OPROEP : wie heeft nog oude foto’s van Godsheide?

Wij hebben niet zo lang geleden, samen met alle Godsheidenaren genoten van de fototentoonstelling in het ontmoetingscentrum. Heimwee, warme herinneringen en verloren gewaande emoties borrelden weer op. Het deed deugd om dit alles te delen met elkaar.

Wij denken dat er nog meer oude foto’s in lades en schoendozen moeten te vinden zijn. Wij vragen dus dat mensen van Godsheide op zoek gaan naar foto’s van alles wat er hier leefde : de school, de molen, de kerk, het kanaal, de kermis, het parochiecentrum, de cafés, de winkels, de harmonie, de scouts, de KVLV en andere verenigingen. Kortom de kleine dingen van het leven in Godsheide.

Wat kan je doen met deze foto’s? Breng ze binnen bij één van onze leden (je vindt de adressen in deze nieuwsbrief). Wij verspreiden ze dan via onze nieuwsbrief zodat heel Godsheide er kan van genieten. En we beloven dat je je foto’s ongeschonden terug krijgt.

Renaat Roekaers – Kleinstraat 49
Raf Degens – Kiezelstraat 108
Bart Lambrichts – Bosstraat 219
Nathalie Houben – Bosstraat 147
Jaak Nijs – Pijpersveldstraat 10
Luc Vlekken – Kiezelstraat 119
Kristel Vanquaethoven – Kleinstraat 13
Bart Moors – Vossenbergstraat 1

Of mail ze naar info@de-unie-godsheide.be

IMG_0065

DE LIJN – H3

De Lijn heeft een alternatieve route voorgesteld aan de Stad Hasselt voor de H3. Deze zal dan niet meer via de Plattevijversstraat rijden maar toekomen via de Universiteitslaan en dan Kiezelstraat, Kleinstraat, Kapelveldstraat, Beerhoutstraat, Kiezelstraat, Trichterheide, Elfde Linie. De bushalte in de Plattevijversstraat wordt dan afgeschaft en er zal een nieuwe halte komen ter hoogte van de Vissenbroekstraat – Kiezelstraat.

Poll Tuikabelbrug Godsheide

Een 230-tal mensen, evenwichtig verdeeld over de dorpsdelen, hebben deelgenomen aan de poll over de tuikabelbrug. Een lichte meerderheid verkiest om op een of andere manier een autoverbinding te behouden, maar ook het idee om een nieuwe, meer centrale, fietsbrug te maken tussen Malpertuus en Centrum is erg in trek.

Zoals eerder aangegeven is dit geen bindende enquête en zullen budgetten een belangrijke rol spelen in de eindbeslissing. We maken de resultaten over aan de stad Hasselt en De Scheepvaart.

poll

Status dossier mobiliteit

Eind januari hebben we samen met de dienst mobiliteit van de stad de pijnpunten blootgelegd ivm de verkeerssituatie in het centrum van Godsheide en in Wolske. Op dinsdag 10 februari hebben we hierover feedback gekregen en tegelijk ook een overzicht van de werken die de stad Hasselt wil uitvoeren.

Mobiliteit Godsheide 2017

In de loop van dit jaar wordt er een studiebureau aangesteld om een volledig mobiliteitsplan voor Godsheide centrum uit te werken. Hierin zal extra aandacht gegeven worden aan de nieuwe locatie van de school (achter het ontmoetingscentrum), de nieuwe woongebieden en de heraanleg van het dorpsplein. De dienst mobiliteit verzekert ons dat er op basis van dit plan overleg zal plaatsvinden met de inwoners van Godsheide. De Unie zal erover waken dat dit open en democratisch zal verlopen. Definitieve beslissingen mogen pas na dit overleg genomen worden. Het definitieve plan zal in 2017 uitgevoerd worden.

Korte termijnoplossing : wat gebeurt er in afwachting van dit nieuwe plan?

_______________________________________________________________________________________

SLUIPVERKEER

Aan de ingangswegen van Godsheide zullen medio dit jaar extra verkeersborden geplaatst worden.

 • doorgangsverbod voor alle verkeer (dus enkel plaatselijk verkeer)
 • omleidingsborden voor doorgaand verkeer (via Coca Cola en Trichterheide)
 • verbod voor zwaar vrachtverkeer

De uitvoering zal gefaseerd verlopen.

 • Eerst komt er een telling van het doorgaand verkeer zodat we weten wat de normale doorstroom is.
 • Dan volgen er een aantal gerichte politiecontroles op het doorgaand verkeer met verbalisering van de overtreders.
 • Dan komt er een nieuwe telling.
 • En tenslotte worden controles systematisch herhaald.

We kregen ook te horen dat er een overleg is opgestart met Infrax voor een grondruil. Die moet het mogelijk maken om een verbindingsweg aan te leggen tussen de sluis en de Universiteitslaan, wat het sluipverkeer drastisch doet afnemen (kortere verbinding).

SNELHEID OP DE ASSEN PLATTEVIJVERSSTRAAT – KIEZELSTRAAT – BEERHOUTSTRAAT

 • hiervoor zijn er alleen Berlijnse kussens (verplaatsbare verkeersdrempels) voorzien tussen de 3 wegversmallingen.
 • er werd geen oplossing voorgesteld voor de Beerhoutstraat

ONDUIDELIJKE (ONVEILIGE) VERKEERSSITUATIE AAN 3 KRUISPUNTEN IN WOLSKE 

 • Dit probleem wordt apart aangepakt en moet vanwege de zwaardere investering opgenomen worden in de begroting.
 • Er worden wel extra markeringen aangebracht aan de fietspaden op het kruispunt met de Universiteitslaan.

Bovenstaande kortetermijnvoorstellen kunnen ons niet gerust stellen. We hebben aangedrongen op meer doortastende maatregelen.

“Volksraadpleging” De Tuikabelbrug

Beste dorpsgenoten,

de NV Scheepvaart is reeds geruime tijd gestart met het ophogen van de bruggen over het Albertkanaal. Tegen 2020 moeten al de 62 bruggen een hoogte hebben van 9m10 zodat vrachtschepen met 4 lagen containers er probleemloos onderdoor kunnen varen. De sluis in Godsheide werd reeds aangepast.

De NV Scheepvaart heeft de visie van de stad Hasselt gevraagd i.v.m de tuikabelbrug. De stad Hasselt vroeg vervolgens aan de Unie Godsheide om eens te polsen hoe de inwoners van Godsheide hierover denken. Afhankelijk van de mogelijkheden én het kostenplaatje kan er dan rekening gehouden worden met “onze stem”.

Tegelijk willen we van Godsheide een aangename woonomgeving creëren waar doorgaand (sluip)verkeer tot een absoluut minimum beperkt kan worden.

Graag willen we jouw mening weten !

Je mag kortelings een enquête in de brievenbus verwachten met enkele vragen. Deze enquête is voor alle duidelijkheid niet bindend en heeft enkel tot doel een zicht te krijgen op de mening van de Godsheidenaar. De mensen die ingeschreven zijn op onze nieuwsbrief krijgen ook nog een e-mail met een link naar de online versie van deze enquête.

De enquête wordt afgesloten op 14 februari. We hopen alvast dat jullie massaal zullen deelnemen.
Vragen over deze enquête mag je altijd sturen naar info@de-unie-godsheide.be

Tuikabelbrug Godsheide

Winter(v)uur in Godsheide

De Unie Godsheide is de nieuwe vereniging die de verbondenheid tussen de drie dorpsdelen Malpertuus, Wolske en Godsheide-centrum wil benadrukken.

Daarom nodigen wij elke Godsheidenaar uit op onze eerste cultuuractiviteit: Winter(v)uur. 

_____________________

Op zondag 21 december, van 17u30 tot 22u00

is iedereen welkom in Godsheide-centrum.

_____________________

Pastorie en Café Onder de Toren “bij Vieke”

WINTERVUUR

Spring binnen met kinderen, familie, buren en vrienden in de best bewaarde en oudste cafésetting van ons dorp, geniet van een glas en een goed gesprek ‘bij Vieke’, maar ook van een gratis kerkconcertje van het alom geprezen accordeon gezelschap Con Amor.

Primeur! De deur van de pastorie gaat open en biedt een unieke inkijk in deze historische woning.  We presenteren er De Unie Godsheide en de ‘Godsheide-gazet’, een toekomstkrant gemaakt voor en door Godsheidenaren. Buiten voorzien we een sfeervolle winterplek met een lekker drankje en wie weet …?

Kortom: een unieke gelegenheid om de winter in te zetten in Godsheide!

Programma

17u30 – 22u00
• start winter(v)uur
• doorlopend café ‘Bij Vieke’
• opendeur Pastorie & presentatie “Godsheidegazet”
• jeneverbar en pannenkoeken-mobiel

18u00 – 18u30
• gratis kerkconcert Accordeonvereniging Con Amor

22u00
• laatste rondje in ’t café

OPROEP: Waarom ver zoeken, als we het kortbij kunnen vinden?

We zijn voor toekomstige activiteiten nog op zoek naar creatieve Godsheidenaren. Speel je muziek, heb je een interessante hobby, een bepaalde passie waarover je iets wil vertellen (reizen, koken, literatuur, film, …), een verzameling die je graag zou willen tonen, een kunstenaarstalent, oefen je een ambacht uit, wil je een lezing geven over maatschappelijke thema’s,…  … je kan het zo gek niet bedenken of wij hebben interesse in jouw verhaal!

De Unie zoekt naar Godsheidenaren die hun verhaal willen vertellen of iets willen delen met de rest van Godsheide.  Laat je aanbod weten via Renaat (renaat.roekaers@de-unie-godsheide.be) of via het algemene mailadres van De Unie (info@de-unie-godsheide.be).

Niet twijfelen. Doen!

Winter in Godsheide: De Unie brengt samen …

De Unie Godsheide vergadert regelmatig. Op een van deze momenten werd er geopperd om tijdens elke seizoenswissel een ontmoetingsmoment te creëren.

EN omdat we ergens moeten beginnen, voeren we momenteel gesprekken met het kerkbestuur omtrent het gebruik van de kerk en de pastorie voor onze eerste seizoensactiviteit. Hierover binnenkort meer in onze volgende nieuwsbrief.

vieke.fw

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) Godsheide

Omdat wij, naar onze mening, in het verleden als inwoners niet altijd correct werden betrokken bij openbare onderzoeken waarvan Godsheide onderwerp was, hebben wij dit aangekaart bij de dienst ruimtelijke ordening én bij het Hasseltse beleid. Op 16 oktober  heeft De Unie Godsheide een construcief overleg gehad met de burgemeester, enkele schepenen en medewerkers uit de administratie.

Na een algemene presentatie van De Unie Godsheide hebben we het over de nood aan een beter overleg en communicatie rond toekomstige woonontwikkelingen gehad.

De burgemeester erkent De Unie Godsheide als gesprekspartner en stelt een nauwere samenwerking voor. Overeengekomen werd om jaarlijks een drietal keren te overleggen met het beleid en betrokken ambtenaren.

Momenteel loopt er een woononderzoek voor groot-Hasselt. Deze studie zal afgerond worden in het voorjaar van 2015. De burgemeester benadrukt het feit dat Godsheide organisch moet kunnen groeien. Zo zullen er onder andere eerst mobiliteitsaanpassingen moeten plaatsvinden vooraleer projectontwikkelaars concrete voorstellen kunnen indienen. Het stadsbestuur wenst evenwel niet terug te koppelen over de woonvisie vooraleer de studie is afgerond en voorgelegd aan het schepencollege/gemeenteraad. In die zin wordt Godsheide volgens het bestuur op dezelfde manier behandeld als de andere deelgemeenten waar geen bewonersgroep actief is.  De Unie Godsheide betreurt dit en benadrukt nogmaals dat het BUUR-onderzoek uit 2008 voor hen de basis is waaraan alle toekomstige woonvisies van de stad zullen worden afgetoetst.

De Unie Godsheide vraagt ook om de communicatie omtrent RUP’s beter te stroomlijnen naar de Godsheidenaar.  Ook hier houdt het bestuur de boot af en valt ze terug op de geëigende (wettelijk verplichte) communicatiemiddelen, zoals bv. de gele aanplakformulieren aan het stadhuis.  Ook hier erkent het stadsbestuur de rol van De Unie Godsheide als intermediair, maar wenst zij geen onderscheid te maken met andere buurten en buurtgroeperingen in Hasselt.

In onderling overleg werd besloten om Dhr. Nico Rutten, communicatieambtenaar technische diensten en strategische projecten, aan te stellen als aanspreekpunt voor De Unie Godsheide. Schepenen Del Re en Mondelaers bekijken of het mogelijk is om de lopende RUP’s nog eens uit te komen uitleggen in Godsheide. Zij spreken Schepen Vandeput hierover aan.

De Unie Godsheide heeft ook haar bemerkingen rond de inefficiënte website van de stad kunnen overmaken. Met name informatie over woonbeleid is amper terug te vinden op de huidige website. Het stadsbestuur is zich daar van bewust en werkt aan een vernieuwde website die klaar zou zijn in het najaar van 2015.

De Unie Godsheide is tevreden over dit eerste overleg, merkt dat er momenteel van een geïntegreerde, duurzame en toekomstgerichte woonvisie voor Godsheide niet echt sprake is, maar heeft vertrouwen in het bestuur wat betreft de toekomst. De Unie Godsheide wil dan ook alle toekomstige ontwikkelingen mbt. ruimtelijke ordening op de voet volgen en helpen bijsturen waar nodig.

Naar aanleiding van dit eerste overleg hebben we ook een uitgebreid artikel in Het Belang van Limburg bekomen. Dit artikel kan je nog steeds nalezen op onze Facebookpagina.