Future Frictions Godsheide

“Hola! De toekomst loert om de hoek!”

‘Future Frictions’ verwijst naar een tentoonstelling die momenteel loopt in Z33. Deze tentoonstelling bevat mogelijke toekomstscenario’s voor de wereld waarin wij wonen en leven.  Daarom sluit het tentoonstellingsidee goed aan bij al die plannen die men heeft voor Godsheide.

Dankzij eerdere contacten vanuit De Unie Godsheide met onderzoekers van de Universiteit Hasselt hebben wij een activiteit in elkaar gestoken rond toekomstvisies voor Godsheide. Voor deze activiteit zijn we op zoek gegaan naar een hele schare Godsheidenaren die gedurende een weekend aan de slag gaan om ideeën te verzamelen.

De workshop in Godsheide is participatief en co-creatief; twee mooie woorden om uit te leggen dat we met zijn allen, samen dus, zijn gaan zoeken naar de toekomstbeelden die we in Godsheide voor ogen hebben.  Een pittige maar zeer leuke samenwerking!

Het resultaat zal te zien zijn tijdens een presentatie, de zogenaamde ‘Apero’, op vrijdag 12 december in Z33 Hasselt. Op deze presentatie is iedereen welkom.

Geraak je die dag niet in Hasselt? Geen nood, de resultaten van dit boeiende werkstuk zal je ook kunnen bewonderen op onze eerste seizoenswissel-activiteit, zondag 21 december in Godsheide-centrum. We houden je op de hoogte!

future-frictions

Mobiliteit Godsheide: sluipverkeer en snelheidsprobleem

Iedere Godsheidenaar zal het wel gemerkt hebben, de toenemende verkeersdrukte op de assen “Godsheide sluis-Universiteitslaan”, “Tuikabelbrug-Beerhoutstraat” en “Diepenbekerweg-Universiteitslaan” (Wolske).
Deze 3 assen worden gebruikt als sluiproute om het drukke verkeer op de grote ring in Hasselt te vermijden.

De Unie Godsheide organiseerde een telling waaruit blijkt dat er tijdens de morgenspits op één uur tijd al een 400-tal voertuigen doorheen het centrum en een vergelijkbaar aantal doorheen Wolske rijden (= meer dan 6 wagens per minuut).Bijkomend is er ook het permanent probleem van overdreven snelheid wat vaak zorgt voor een zeer onveilig gevoel, zeker in combinatie met het sluipverkeer.

Samen met onze wijkagent Peter Luykx (die mee zijn schouders zet onder dit initiatief) en enkele inwoners van deze assen hebben we een dossier samengesteld met de pijnpunten. Op 17 oktober werden we met onze delegatie ontvangen door Schepen Rob Beenders en het hoofd van de dienst mobiliteit Maarten De Schepper. Dit resulteerde in een positief gesprek en een plan van aanpak.

Hieronder kan u het verslag van deze samenkomst doorlezen.


ONDERWERP 1: SLUIPVERKEER

Omschrijving

Toenemend sluipverkeer die de woonkwaliteit in de verkeersassen Beerhoutstraat – Kiezelstraat – Bosstraat – Nieuwe Steenweg drastisch naar beneden haalt en zorgt voor onveilige situaties voor de zwakke weggebruikers en de bewoners.


Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide
Route via Coca-Cola en Trichterheide (= 200m verder) + ontmoedigingsmaatregelen op de betreffende verkeersassen, zodat de alternatieve route interessanter wordt.Extra ontsluiting voorzien in de buurt van de Tuikabelbrug


Conclusie
Dienst Mobiliteit meldt ons dat de plannen voor een doorsteek Sluis-Trichterheide reeds ver gevorderd zijn (loopt over grondgebied van Infrax). De plannen zijn reeds uitgewerkt, momenteel worden de budgetten berekend. Er moet wel nog een akkoord verkregen worden met Infrax betreffende een grondruil. Zodra deze akkoorden er zijn, is een realisatie op korte termijn (1 à 2 jaar) haalbaar.

Extra ontsluiting aan de Tuikabelbrug is volgens de dienst Mobiliteit niet nodig als de ontsluiting aan de sluis er komt. Volgens ons zal dit wel nodig zijn, zeker indien de aangekondige verkavelingen voor enkele 100-en extra auto’s zorgen.


Afspraken

 • Dienst mobiliteit bezorgt ons de plannen van de verbindingsweg aan de Sluis.
 • Dienst mobiliteit doet extra inspanningen om dit proces te versnellen.

ONDERWERP 2: VEILIGHEID EN SNELHEID

Omschrijving

 1. Overdreven snelheden op deze assen met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Wegen waar 50 km/uur mag gereden worden met gemengd verkeer maar zonder aangepaste infrastructuur voor fietsers of voetgangers. Onmogelijk om veilig over bepaalde straten te wandelen door het ontbreken van begaanbare bermen en/of fietspaden. Maatregelen te nemen losstaand van het sluipverkeer.
 2. Gevaarlijke situatie huidige wegversmallingen Kiezelstraat en Nieuwe Steenweg.
 3. Onveilig oversteek Kruispunt Universiteitslaan.
 4. Onduidelijke verkeerssituaties/markeringen in Wolske.
Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide
 1. Nieuwe Steenweg: ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 2. Bosstraat: aangepaste borden, markeringen, aanpassen fietspad op de kruispunten met Nieuwe Steenweg en Kiezelstraat + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 3. Beerhoutstraat: gemarkeerd fietspad + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 4. Kiezelstraat (centrum+wolske): 30 zone + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers. Volgens een aanbeveling van het BIVV komt dit in aanmerking vanwege “het gemengd verkeer zonder voorzieningen” (of de mogelijkheid daartoe) voor voetgangers en fietsers in een zone waar wonen primeert.
Conclusie

Dienst mobiliteit is op de hoogte van de meeste van deze problemen en wil meewerken aan een oplossing op korte termijn. Op middellange termijn zal deze problematiek ook mee opgenomen worden in de totaalvisie mobiliteit in Godsheide.Het kruispunt aan de Universiteitslaan zal naar aanleiding van de aanleg van het tramspoor heraangelegd worden. Misschien het moment om hierover met de verantwoordelijke actoren rond tafel te zitten. Ir. Gys Moors (Hasselaar), is hoogste in rang voor Limburg , hij zou eventueel de aangewezen persoon zijn om eens te contacteren.

Afspraken
 • Dienst Mobiliteit komt ter plaatse op 1 december om de pijnpunten te bekijken samen met een afvaardiging van De Unie Godsheide.
 • De Unie Godsheide stelt samen met de Dienst Mobiliteit een uitvoeringsplan op, uiterlijk tegen einde 2014.
 • Uitvoering van dat plan kan dan in (eerste helft) 2015.
 • De Stad Hasselt bezorgt ons de contactgegevens van de mensen van de Lijn en Gewestwegen in verband met de aanleg van het Kruispunt Universiteitslaan.

Invalsweg naar de golf

Enkele inwoners van Godsheide hebben opgemerkt dat 80% van de bomen langs de invalsweg naar de golf gemarkeerd staan om te kappen. Omdat groenbehoud in Godsheide onze zorg is hebben we de vraag gesteld aan Schepen Joost Venken. Het antwoord kan je hieronder lezen; er beweegt wel wat, maar er is (nog) niets beslist.

“De golf heeft gevraagd naar een herinrichting van de invalsweg en heeft markeringen aangebracht om hun visie duidelijk te maken. Onze groenambtenaar bekijkt momenteel deze vraag. Wanneer het mogelijk is om de ecologische waarde te verhogen door een herinrichting willen we die kans zeker niet laten liggen. Zo staan er bijvoorbeeld heel wat Amerikaanse eiken die er niet thuishoren en een negatieve invloed op de natuurontwikkeling ter plekke hebben.

Er is dus m.a.w. absoluut niets beslist. Er is enkel de vraag van de golf die onderzocht wordt en beoordeeld wordt. Als een ecologisch verantwoorde herinrichting die de natuurwaarde verhoogt, mogelijk is en alle betrokken partijen zich hierin kunnen vinden, zal de procedure mbt de benodigde kapvergunningen pas opgestart worden.”

Proficiat, het is een … … nieuwe vereniging geworden!

Welkom op onze eerste blog van De Unie Godsheide.  Reeds enige tijd is er achter de schermen al heel wat vergaderd, overlegd, draagvlak gecreëerd, etc … . Hoog tijd  dus om ons letterlijk te ‘outen’. 

Wat begonnen is met een snelle reactie op een openbaar onderzoek rond woonuitbreidingsgebieden in Godsheide, medio februari, is uitgegroeid tot een feitelijke vereniging die luistert naar de naam “De Unie Godsheide.”  Een speelse verwijzing naar dat andere grote kunstproject tussen Hasselt en Genk.

DOOR EN VOOR INWONERS VAN GODSHEIDE !

De Unie Godsheide legt zich toe op hetgeen de inwoners ‘bindt’ en wil op die manier een aanspreek- en informatiepunt vormen voor haar bewoners. De Unie Godsheide is een groep van gelijkgezinde, trotse Godsheidenaars met een verschillende achtergrond en vertegenwoordigers uit zowel Wolske, Centrum en Malpertuus,

Naast de website voor De Unie Godsheide hebben we ook een eigen Facebookgroep én een nieuwsbrief.

Met de Facebookgroep willen we vooral snel en breed kunnen communiceren over datgene wat ons allen aangaat. De nieuwsbrief daarentegen is eerder gericht op wat meer (achtergrond-)informatie waar wij als De Unie Godsheide mee bezig zijn.

Met deze eerste blog willen wij ons vooral nog even voorstellen, verwijzen naar de thema’s waar we op dit moment mee bezig zijn, en een tipje van de sluier lichten waar we in de toekomst aan willen werken.  Om deze en toekomstige blogs van De Unie een beetje structuur te geven, proberen we telkens te communiceren vanuit onze drie ‘-uren’: infrastructuur, cultuur en gebuur.  Dit zijn de drie thema’s die wij als De Unie Godsheide willen aansnijden.

Méér gebuur

De inwoners van Godsheide (Malpertuus, Centrum, Wolske) terug dichter bij elkaar te brengen ondanks de ‘fysieke hindernissen’ van kanaal en Universiteitslaan.

Méér gebuur!

De Unie Godsheide communiceert héél graag over datgene dat ons bindt. Zo hebben wij in het verleden al wat promotie gemaakt voor activiteiten vanuit de school, Scouting Godsheide, het WK op groot scherm, Godskesfies (open voor àlle Godsheidenaren!), zandstraat speelstraat, KVLV-activiteiten, etc … , maar dat kan nog meer en nog beter. Organiseer je iets voor je buurt of voor je omgeving, laat het dan ook weten via De Unie. Want hoe meer zielen op een activiteit, hoe meer vreugd. Ook achteraf-info is steeds welkom. Beelden van en verhalen over een succesvolle activiteit zijn steeds welkom.

Godskesfies

Tijdens Godskesfies hebben we ons als vereniging kunnen presenteren aan het talrijk opgekomen publiek. Bij een nieuwe vereniging hoort een presentatie, een logo, een babbel en … een geboortecadeautje: onze snoepzakjes gingen dan ook vlot van de (kinder-)hand. 

de-unie-godsheide-sneopzakje

We want You!

Bedoeling is dat we in de toekomst willen inzetten op meer gebuur. Om het met een duurder woord te zeggen: gemeenschappenvorming.  Dat kan gaan van een culturele activiteit tot een doodgewone pint aan het kanaal, op de brug, … Wil je hier aan meewerken, of heb je ideeën om ons bij elkaar te brengen, laat het ons dan weten!

Warm Aanbevolen, het vervolg …

Iedereen die heeft meegeholpen aan het erfgoedproject ‘Warm Aanbevolen’, eind vorig jaar, zal het kunnen beamen: een succesvol initiatief van de stad Hasselt waarbij de identiteit van Godsheide duidelijk in de verf werd gezet: een warme en hechte gemeenschap van mensen in een rustig en groen landschap. Iedereen herinnert zich de tentoonstelling in het ontmoetingscentrum nog.

Wel, De Unie Godsheide heeft in overleg met Erfgoedcel Hasselt bekomen dat de foto’s uit de tentoonstelling een tweede leven zullen krijgen op het internet. Alle foto’s staan ook in de erfgoedbibliotheek www.hasel.be , maar om ze geen digitaal stof te laten vergaren, brengen wij ze via de Facebookpagina opnieuw onder de aandacht. Regelmatig zullen we enkele foto’s posten. Herken je mensen op de foto? Heb je nog verhalen? Zelf nog oude foto’s liggen? Zit dan niet stil, maar reageer! Hoe meer we het erfgoed van Godsheide in de kijker kunnen zetten, hoe beter. 

Kortom, wat groepen als ‘Djie Zeit Van Hasselt As Djie…’ betekenen voor héél Hasselt, willen wij proberen waar te maken voor héél Godsheide.  In het oog houden, dus!

warmaanbevolen.fw

The House That Built Us

Tijdens de zomer heeft De Unie Godsheide meegewerkt aan Theater Op De Markt Hasselt en hebben we een zomerbar uitgebaat tijdens de theatervoorstelling ‘The House That Built Us’; een pakkende voorstelling over het leven van een huis, van bij de nieuwbouw tot aan de sloop.

The House … was een muzikale voorstelling met een combinatie van professionele en amateur-acteurs. Zo’n voorstelling waar je je lekker kan laten gaan in herinneringen en scenes uit het verleden. Wat deze voorstelling zo geslaagd maakte, was de locatie: het voormalige huis van de schoolmeester aan de basisschool, breed gekend als ‘het huis van Mariake’.  The House That Built Us leek wel op maat van Godsheide geschreven. Het ‘leven’ van een gebouw met heel wat mooie verhalen van bewoners. 

De Unie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bar open te houden op de speelplaats van de school. Hiermee hebben we een startkapitaal kunnen bijeenwerken en dat maakt dat we de broodnodige middelen hebben om onze nieuwe vereniging ook te kunnen onderhouden en versterken.

the-house

Mobiliteit/verkeersproblematiek

Je zal het wel al gemerkt hebben. Sommige straten in Godsheide lijken wel een soort van racebaan. Voornamelijk bestuurders die NIET van Godsheide zijn, gebruiken ons dorp graag als sluipweg. Dit levert dagelijks heel wat frustraties én onveilige situaties op. Een werkgroepje vanuit De Unie Godsheide heeft hiervoor een afspraak met schepen Rob Beenders. Goed nieuws is dat onze wijkagent mee zijn schouders wil zetten onder dit aandachtspunt.

Geluidsdossiers

Ook hier hebben we in Godsheide wel wat katten te geselen: Een openluchtterras voor de Versuz, een zomerbar aan de Universiteitslaan, studentenfuiven op de campus, plannen/geruchten voor een evenementensite aan TVL (?), een tramlijn op de Universiteitslaan, …  Meer dan genoeg elementen om daar vanuit Godsheide aandacht aan te besteden.  In dit kader heeft de Unie Godsheide een gesprek met de burgemeester van Diepenbeek en de Overlastmanager van de politiezone HAZODI.  Wordt vervolgd

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

De leef- en woonkwaliteit van Godsheide in zijn geheel onder de aandacht te houden: groen, warm, rustig, hechte gemeenschap. Godsheide mee laten evolueren en groeien met oog voor het behoud van zijn specifieke kenmerken en troeven.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

Rond infrastructuur heeft De Unie Godsheide reeds heel wat stappen ondernomen. In 2014 heeft er achter de schermen al heel wat bewogen op ruimtelijk vlak. Je weet het of je weet het niet: Voor Godsheide zijn er zowel op Vlaams als op lokaal niveau redelijk wat ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd. Het was dikwijls kort dag om hier nog snel en gepast op te reageren. Vandaar dat we in de toekomst alerter willen zijn en de collectieve vinger aan de pols willen houden. Door ons te organiseren én te communiceren willen we iedere inwoner van Godske centrum, Malpertuus en Wolske attent maken op ruimtelijke plannen van zowel overheden als projectontwikkelaars.

Omdat wij, naar onze mening, in het verleden als inwoners niet altijd correct werden betrokken bij openbare onderzoeken waarvan Godsheide onderwerp was, hebben wij dit aangekaart bij de dienst ruimtelijke ordening én bij het Hasseltse beleid. Gevolg is dat De Unie Godsheide uitgenodigd is voor een gesprek hierover met de burgemeester en leden van het schepencollege. Hierover koppelen wij graag terug in een volgende nieuwsbrief.

De Unie Godsheide heeft ook contacten met onderzoekers van de Universiteit Hasselt. Momenteel zijn er voorbereidende gesprekken om in het najaar te komen tot een activiteit in Godsheide waarbij we elke inwoner en beleidsverantwoordelijke willen betrekken bij het nadenken over onze woonomgeving.