14 engagementen

Geformaliseerde afspraken gemaakt tussen De Unie Godsheide en de stad Hasselt

Engagementen i.v.m. leefbaarheidsmaatregelen

Aanvullingen college van burgemeester en schepenen - 5 januari 2017

Aanleiding en context

Godsheide is één van de deelkernen van Hasselt die bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied door Vlaanderen in 2014 werd aangeduid voor het opvangen van een deel van de bijkomende taakstelling voor wonen. Daarom werden binnen het Vlaamse afbakeningsproces de woonuitbreidingsgebieden ten zuiden van het kanaal herbestemd naar woongebied. In deze woonontwikkelingen werd bovendien een fasering aan de ontwikkelaars opgelegd.

Om Godsheide te laten ontwikkelen tot een duurzame kern met voldoende leefkwaliteit werd er door het stadsbestuur een leefkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan vormt het toetsingskader voor de op stapel staande woongebieden. Conclusie is dat er samenhangend met deze woonontwikkeling, noodzakelijke inspanningen geleverd worden op het vlak van bijkomende voorzieningen, groen, sporten speelplekken, afwikkeling van verkeer, verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de fiets, het openbaar vervoer en waterhuishouding.

De te leveren inspanningen voor Godsheide werden opgelijst in een actieplan en gekoppeld aan een realistische timing. Om het actieplan en de fasering van de woonprojecten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen vraagt dit om de medewerking en het engagement van de verschillende stadsdiensten.

De bewoners van Godsheide vragen naar aanleiding van de stedenbouwkundige vergunningen van de woonprojecten om een validatie van de engagementen door het stadsbestuur. Er werd een voorstel van collegebesluit met engagementen besproken in zitting van 20 en 27 oktober 2017 . Intussentijd hebben de bewoners van Godsheide nog bemerkingen gegeven op deze engagementen en toevoegingen voorgesteld.

Het stadsbestuur engageert zich voor onderstaande acties/ingrepen :

1. Het stadsbestuur vraagt aan de ontwikkelaars om 3 maanden voor de werken starten een minderhinderplan (o.a. werfverkeer) op te maken dat vervolgens door de stad dient goedgekeurd te worden. In dit minderhinderplan moet er ook bijzondere aandacht uitgaan naar maatregelen voor de

veiligheid van de zwakke weggebruiker. De mogelijkheden om een aparte werfweg aan te leggen moeten hierin afgewogen worden. De Unie Godsheide en de bewoners van Godsheide in het algemeen zullen geïnformeerd worden over de resultaten van het minderhinderplan.

2. De Trichterheideweg, langs de parking van de Grenslandhallen, wordt doorgetrokken langs Infrax tot aan het sas, om op die manier een alternatief te bieden voor het sluikverkeer dat nu doorheen Godsheide centrum rijdt. Het inslaan van de Boksbeemdenstraat richting Godsheide wordt door het ontwerp van het kruispunt (nieuwe rotonde) ontraden maar blijft mogelijk. Het aanbestedingsdossier is op 25 oktober 2016 op de gemeenteraad behandeld. Timing aanleg : 2017 - 2018

3. Tussen de Kleinstraat en de Platte-Vijverstraat wenst het stadsbestuur, zoals voorzien in de structuurvisie voor Godsheide, een nieuwe weg aan te leggen. Op die manier kan het centrum van Godsheide autoluw gemaakt worden. Naast deze wegverbinding wenst het stadsbestuur een extra parking aan te leggen. De gronden zijn geen stadseigendom en dienen verworven te worden, het dossier voor de verwerving van deze gronden werd opgestart. Timing opmaak wegenisdossier 2017, start der werken 2018.

4. Het stadsbestuur engageert zich om de grondverhandelingen tussen de stad, de school en Tevona zo snel mogelijk af te ronden, teneinde de toegangsweg naar de nieuwe parking achter de nieuwe site van de school te kunnen realiseren. Dit zal de realisatie van een parking van 45 plaatsen mogelijk maken. Timing dossier verwerving gronden : begin 2017.

5. Binnen deze geplande woonuitbreidingen, dienen de projectontwikkelaars een bedrag van 2.500 euro per wooneenheid bij te dragen. Deze bijdrage zal integraal geïnvesteerd worden in Godsheide om zowel maatschappelijke, ruimtelijke als infrastructurele noden te lenigen. Dit kan gaan om infrastructuurwerken of omgevingswerken maar ook om investeringen in functie van gemeenschapsvoorzieningen.

6. Godsheide moet als groeizone voor wonen een goede ontsluiting krijgen naar voorzieningen en knooppunten voor openbaar vervoer. Dit betekent in de eerste plaats een goede verbinding met het stadscentrum. Volgens het STOP-principe vraagt dit o.a. om een verbetering van de fietsverbinding richting het stadscentrum. De aansluitingen op de bestaande fietroutes binnen de stad worden verzekerd door het aanleggen van een aantal missing-links.

In dit kader engageert het stadsbestuur zich alvast voor:

   • de aanleg van een nieuw fietspad, parallel aan de Kiezelstraat en achter de woningen, dat aansluit op de Universiteitslaan: Op die manier wil het stadsbestuur de trage weggebruiker op korte termijn een alternatief bieden voor het drukke en gemengde verkeer op de Kiezelstraat. Tegelijkertijd is het al een start van de realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Godsheide centrum'. Het ontwerp van het fietspad voorziet in meer ruimte voor de fietser tussen woningen en Universiteitslaan zodat op piekmomenten conflictsituaties tussen fietsers en auto's vermeden worden. Timing realisatie : najaar 2017
   • de aanleg van een fietspad doorheen de Golf: Dit fietspad start aan de Kiezelstraat en loopt langs de Demer tot aan de Trichterheideweg, aan de parking Grenslandhallen.
   • de aanleg van een fietspad/fietstrook aan de rand van de parking van de Ethias-arena zodat kan aangesloten worden op de fietsonderdoorgang onder de Singel en op het fietspad langs de Demer.
   • de aanleg van een fietspad langsheen de Trichterheideweg zodat een verbinding wordt gecreëerd tussen fietspad Golf en kruispunt Universiteitslaan ter hoogte van CEGEKA.
   • Het voetpad Berkeshout is geen officiële buurtweg. Bijgevolg kan de stad deze niet open stellen. Binnen de inrichtingsvisie van fase 4 van Kapelveld werd deze verbinding wel voorzien. Er kan wel gevraagd worden aan de actoren in het gebied om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden om het fietspad al vooraf te realiseren.

7. Het stadsbestuur engageert zich om de parking aan de Kleinstraat, grenzend aan de nieuwe verkaveling Godsheide Centrum open te houden tot de nieuwe parking langsheen de nieuwe verbindingsweg Kleinstraat - Platte Vijverstraat gerealiseerd is.

8. Het stadsbestuur engageert zich tot het heraanleggen en open trekken van de bovengrondse parking aan de Golf als overlapparking tijdens festiviteiten in Godsheide door het wegnemen van de slagboom, het aanbrengen van signalisatie 'gratis stadsparking', en de heraanleg richting kern van Godsheide. Binnen het centrum van Godsheide werden reeds verkeersremmende maatregelen genomen (zone 30 ingevoerd) die het concurrentievermogen van de Kiezelstraat als sluiproute voor de Trichterheideweg sterk zal verminderen.

9. Het stadsbestuur is in kennis gesteld door de eigenaars van brasserie De Zwaan over hun intenties om op aangrenzende privé-eigendommen bijkomende parking te voorzien. Op die manier wenst men de parkeerhinder in de omgeving van de brasserie te verhelpen. Het stadsbestuur onderschrijft deze zienswijze, mede welke een oplossing kan bieden aan de parkeerdruk. Het stadsbestuur neemt hierin geen kosten ten laste.

10. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn is bezig met de herziening van haar Busnet H. Het stadsbestuur zal in dit proces pleiten voor een betere busontsluiting voor Godsheide. Binnen het op te starten participatieproces zal er bij de bewoners gepeild worden naar de meest geschikte halteplaatsen en busroutes. Er zal gepleit worden voor een esthetische inpassing van de bushaltes in het straatbeeld.

11. Er zal een participatietraject worden opgestart om de bewoners van Godsheide te betrekken bij de verdere uitwerking en realisatie van dit actieplan en de optimalisatie van de leefkwaliteit van Godsheide. De Unie Godsheide zal eveneens als één van de actoren betrokken worden in dit proces. Een belangrijke doelstelling van het participatietraject is te komen tot een visie op de mobiliteit, het parkeren en het dorpsplein en tot een visualisatie van het totaalplan voor Godsheide. Timing eerste gesprekken : begin 2017.

12. Het stadsbestuur engageert zich om de visie van de bewoners van Godsheide over de toekomst van de Tuikabelbrug mee te nemen in de besprekingen met NV de Scheepvaart.

13. Het stadsbestuur erkent de Unie Godsheide als één van de actoren binnen het participatietraject. Persconferenties zullen in onderling overleg gebeuren.

14. Het stadsbestuur zal aan de ontwikkelaars vragen om de ingrepen in functie van het watersysteem op een vatbare manier uit te leggen aan de bewoners van Godsheide bij de start van het participatietraject.


— Nieuws in je mailbox —

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief van De Unie Godsheide en ontvang de laatste nieuwtjes in je mailbox.