Mobiliteit Godsheide: sluipverkeer en snelheidsprobleem

Iedere Godsheidenaar zal het wel gemerkt hebben, de toenemende verkeersdrukte op de assen “Godsheide sluis-Universiteitslaan”, “Tuikabelbrug-Beerhoutstraat” en “Diepenbekerweg-Universiteitslaan” (Wolske).Deze 3 assen worden gebruikt als sluiproute om het drukke verkeer op de grote ring in Hasselt te vermijden.

De Unie Godsheide organiseerde een telling waaruit blijkt dat er tijdens de morgenspits op één uur tijd al een 400-tal voertuigen doorheen het centrum en een vergelijkbaar aantal doorheen Wolske rijden (= meer dan 6 wagens per minuut).Bijkomend is er ook het permanent probleem van overdreven snelheid wat vaak zorgt voor een zeer onveilig gevoel, zeker in combinatie met het sluipverkeer.

Samen met onze wijkagent Peter Luykx (die mee zijn schouders zet onder dit initiatief) en enkele inwoners van deze assen hebben we een dossier samengesteld met de pijnpunten. Op 17 oktober werden we met onze delegatie ontvangen door Schepen Rob Beenders en het hoofd van de dienst mobiliteit Maarten De Schepper. Dit resulteerde in een positief gesprek en een plan van aanpak.

Hieronder kan u het verslag van deze samenkomst doorlezen.

ONDERWERP 1: SLUIPVERKEER

Omschrijving

Toenemend sluipverkeer die de woonkwaliteit in de verkeersassen Beerhoutstraat – Kiezelstraat – Bosstraat – Nieuwe Steenweg drastisch naar beneden haalt en zorgt voor onveilige situaties voor de zwakke weggebruikers en de bewoners.


Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide
Route via Coca-Cola en Trichterheide (= 200m verder) + ontmoedigingsmaatregelen op de betreffende verkeersassen, zodat de alternatieve route interessanter wordt.Extra ontsluiting voorzien in de buurt van de Tuikabelbrug


Conclusie
Dienst Mobiliteit meldt ons dat de plannen voor een doorsteek Sluis-Trichterheide reeds ver gevorderd zijn (loopt over grondgebied van Infrax). De plannen zijn reeds uitgewerkt, momenteel worden de budgetten berekend. Er moet wel nog een akkoord verkregen worden met Infrax betreffende een grondruil. Zodra deze akkoorden er zijn, is een realisatie op korte termijn (1 à 2 jaar) haalbaar.

Extra ontsluiting aan de Tuikabelbrug is volgens de dienst Mobiliteit niet nodig als de ontsluiting aan de sluis er komt. Volgens ons zal dit wel nodig zijn, zeker indien de aangekondige verkavelingen voor enkele 100-en extra auto’s zorgen.


Afspraken

 • Dienst mobiliteit bezorgt ons de plannen van de verbindingsweg aan de Sluis.
 • Dienst mobiliteit doet extra inspanningen om dit proces te versnellen.

ONDERWERP 2: VEILIGHEID EN SNELHEIDOmschrijving

 1. Overdreven snelheden op deze assen met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Wegen waar 50 km/uur mag gereden worden met gemengd verkeer maar zonder aangepaste infrastructuur voor fietsers of voetgangers. Onmogelijk om veilig over bepaalde straten te wandelen door het ontbreken van begaanbare bermen en/of fietspaden. Maatregelen te nemen losstaand van het sluipverkeer.
 2. Gevaarlijke situatie huidige wegversmallingen Kiezelstraat en Nieuwe Steenweg.
 3. Onveilig oversteek Kruispunt Universiteitslaan.
 4. Onduidelijke verkeerssituaties/markeringen in Wolske.

Voorgestelde oplossing door de Unie Godsheide

 1. Nieuwe Steenweg: ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 2. Bosstraat: aangepaste borden, markeringen, aanpassen fietspad op de kruispunten met Nieuwe Steenweg en Kiezelstraat + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 3. Beerhoutstraat: gemarkeerd fietspad + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers waardoor snelheid niet hoger kan dan de opgelegde norm.
 4. Kiezelstraat (centrum+wolske): 30 zone + ‘Kroonwinningsstraat-systeem’ of vergelijkbare snelheidsremmers. Volgens een aanbeveling van het BIVV komt dit in aanmerking vanwege “het gemengd verkeer zonder voorzieningen” (of de mogelijkheid daartoe) voor voetgangers en fietsers in een zone waar wonen primeert.

__________________

Conclusie

Dienst mobiliteit is op de hoogte van de meeste van deze problemen en wil meewerken aan een oplossing op korte termijn. Op middellange termijn zal deze problematiek ook mee opgenomen worden in de totaalvisie mobiliteit in Godsheide.Het kruispunt aan de Universiteitslaan zal naar aanleiding van de aanleg van het tramspoor heraangelegd worden. Misschien het moment om hierover met de verantwoordelijke actoren rond tafel te zitten. Ir. Gys Moors (Hasselaar), is hoogste in rang voor Limburg , hij zou eventueel de aangewezen persoon zijn om eens te contacteren.

Afspraken

 • Dienst Mobiliteit komt ter plaatse op 1 december om de pijnpunten te bekijken samen met een afvaardiging van De Unie Godsheide.
 • De Unie Godsheide stelt samen met de Dienst Mobiliteit een uitvoeringsplan op, uiterlijk tegen einde 2014.
 • Uitvoering van dat plan kan dan in (eerste helft) 2015.
 • De Stad Hasselt bezorgt ons de contactgegevens van de mensen van de Lijn en Gewestwegen in verband met de aanleg van het Kruispunt Universiteitslaan.