Open brief aan het stadsbestuur.

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Via deze weg willen wij het schepencollege danken voor het feit dat wij, De Unie Godsheide, de kans hebben gekregen om namens het dorp aanwezig te mogen zijn met een info-en bevragingsstand op de infomarkt over de toekomstplannen voor Godsheide. Dat zowel onze communicatie-inspanningen als onze aanwezigheid op de markt geen overbodige luxe waren, bleek duidelijk uit de talrijke opkomst en de reacties die we via verschillende wegen mochten ontvangen.

De gesprekken met alle actoren in dit verhaal, projectontwikkelaars, stadsdiensten, dienst scheepvaart, aanwezige politici, pers en inwoners van Godsheide tonen duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Godsheide schreeuwt om een reactie vanwege het beleid.

Eerst en vooral willen wij nogmaals benadrukken dat De Unie niet tegen de woonuitbreidingen is, laat staan dat we een actiegroep zouden zijn. De Unie staat voor een constructieve groep van geëngageerde mensen die de verschillende dorpsdelen vertegenwoordigen en heeft als doel de verbondenheid tussen de inwoners (huidige en toekomstige) van de verschillende dorpsdelen te versterken. Dit doen we door middel van culturele en gemeenschapsvormende activiteiten enerzijds en door het creëeren van communicatie-draagvlak anderzijds. Dat de woonuitbreidingen nu on top of list staan bij de huidige inwoners, maakt dat wij als De Unie daar niet blind voor kunnen zijn. De huidige stand van zaken noopt tot intensieve communicatie en constructieve actie, en daar willen wij met De Unie een rol in spelen. De infomarkt heeft ons ook een officieus mandaat opgeleverd om namens de inwoners in overleg te gaan met beleidsmakers en beleidsverantwoordelijken.

De infomarkt maakte duidelijk dat er enorm veel onzekerheden, onduidelijkheden, vragen en fundamentele opmerkingen zijn ten aanzien van de door U gepresenteerde plannen. Dat er veel werk verricht is door de verschillende actoren staat buiten kijf. Dat we kunnen spreken van een een plan met nog héél wat open vragen en werkpunten, ook.

Zoals informeel besproken met de aanwezige politici, richt De Unie via dit schrijven een formele vraag om mee in te stappen in het verdere overleg over de toekomstplannen voor Godsheide. De Unie is momenteel de enige neutrale en valabele tussenpersoon mét draagvlak in alle dorpsdelen en de nodige communicatiemiddelen om de brug te maken tussen beleid en inwoners. Deze rol willen we als dorpsorganisatie wel opnemen, maar daar hoort dan ook een eis tot een uitdrukkelijke en formele erkenning vanwege het beleid aan vast.

Graag willen wij:

Een hoogdringend overleg met het voltallige schepencollege

Agendapunten De Unie:

 • Evaluatie Infomarkt (communicatie en inhouden)
 • Presentatie reacties inwoners/bevraging De Unie
 • Feedback/terugkoppeling vanuit de stad na de infomarkt
  • items: communicatie markt + inhoudelijk (per “eiland” )
  • officiëel standpunt van schepencollege nav. de infomarkt dd. 27 januari
 • Plan van aanpak van het schepencollege om het toekomstplan voor Godsheide te verfijnen en te communiceren
 • Plan van aanpak schepencollege met betrekking tot het realiseren van inspraak voor de inwoners van Godsheide
 • Formele erkenning van De Unie als inspraakpartner in het verdere traject
 • Afsprakennota rond verder overleg tussen schepencollege en bevoegde ambtenaren enerzijds en De Unie Godsheide anderzijds

De inwoners van Godsheide rekenen op een duidelijk signaal vanwege het college van Burgemeester en Schepenen. De Unie Godsheide hoopt dan ook op een snel en bevredigend antwoord met betrekking tot de bovenstaande vragen in deze brief.

Met vriendelijke groet,

De Unie Godsheide.