Verslag vergadering illegale kap Golf d.d. 31/01/2015

Naar aanleiding van de ongeoorloofde bomenkap op ‘De Golf’ en de acties die er rond zijn ontstaan, werd er door ‘De Golf’ een bijeenkomst georganiseerd om dit probleem uit te klaren. Op zich een stap in de goede richting, ware het niet dat dit overleg niet dadelijk een goed gevoel achterliet bij de aanwezige Godsheidenaren.   Wij geven u hieronder het verslag, zonder meer, en een korte voorlopige conclusie.

Verslag

In het panel zetelden naast voorzitter Eddy Gieraerts, ook de ondervoorzitter Christoph Bielen en de greenkeeper Eric Wuyts. De groendienst van de stad werd vertegenwoordigd door Geert Vande Kerkhof.

We zagen een 25-tal betrokken aanwezigen, waaronder Johnny Berten (voorzitter Godsheide VV), Guido Fisette (gemeenteraadslid) en Michel Froidmond (schepen openbare werken).

Kristel Vanquaethoven en Bart Lambrichts volgden voor ons vanuit de Unie Godsheide deze gebeurtenis met hun respectieve argusogen.

In zijn inleiding verduidelijkte de voorzitter dat deze bijeenkomst georganiseerd werd naar aanleiding van een klacht van enkele omwonenden, de Scheepvaart en Godsheide VV ivm het kappen van bomen.

Hij gaf meteen aan dat er 6 bomen gekapt waren die niet gekapt mochten worden en formuleerde zijn excuses.  De afgelopen jaren werden er  wellicht meer dan 500 bomen gekapt op de terreinen van ‘de golf’. Hij stelde voor om compensatiemaatregelen te nemen zodat de schade aan de natuur enigszins zou hersteld worden.

Godsheide VV stelde dat het  niet alleen om  6 illegaal gekapte bomen ging, maar dat de globale kapvergunning niet in orde was. Bij de aanvang van de werken was er helemaal géén kapvergunning. Everard Goris (bewoner Godsheide) vroeg daarom herhaaldelijk om de meest recente kapvergunning en de kapvergunningen van de laatste vijf jaar te tonen in de vergadering. Hierop werd enkel gezegd  dat ze na de vergadering getoond konden worden. Dit is helaas niet gebeurd. We moesten het doen met  een exemplaar van de meest recente kapvergunning die in de inkomhal opgehangen was.  Vande Kerkhof en Gieraerts verwezen ons verder naar een beheersplan waarvan de  inhoud ons niet werd doorgegeven.

Vande Kerkhof gaf toe niet op de hoogte te zijn gesteld van de start van de kapwerken. Nochtans wist hij wel (via schepen Venken) dat er markeringen op een heel aantal bomen werden aangebracht. Op de vraag van bewoners van Godsheide wat de bedoeling was van de markeringen heeft hij nooit gereageerd. Ook blijkt dat het mailverkeer met Everard Goris op diverse dagen  zonder gevolg is gebleven.

Wij vinden dat de verantwoordelijke van de groendienst op zijn minst op de hoogte moet zijn van alle kapvergunningen in onze stad en dat er dus fouten zijn gemaakt.

Vande Kerkhof stelde daar tegenover dat de huidige situatie door ANB – Agentschap voor Natuur en Bos – beoordeeld zal worden in samenspraak met de stad Hasselt. In ieder geval zullen de 6 inlandse eiken  vervangen worden door 12 andere grote bomen. Waar deze juist moeten worden aangeplant, wordt overlegd  met ANB.

Vande Kerkhof beweerde verder dat er een zeer goed beheersplan door ‘De Golf’ gevolgd wordt en dat dit ook leidde tot enkele opmerkelijke prijzen, waaronder “Coming to Green”. Bovendien zouden er plannen zijn om op korte termijn een nieuwe overeenkomst over het groenbeleid met ‘De Golf’ te ondertekenen. De Vissenbroekstraat zal ter hoogte van de bocht met de Brugbeemden tot aan de parking opnieuw aangelegd worden. De huidige bomen en struiken zullen vervangen worden door een laan met lindebomen, geflankeerd door een dubbele haag. De werken starten in het najaar 2015. De bomen en struiken zijn nu al verwijderd.

Voorzitter Gieraerts liet tenslotte weten dat, in samenspraak met Elias, de hoogspanningslijn op het golfterrein ondergronds wordt gelegd. De bomenwal langs de Universiteitslaan zal een snoei en uitdunning ondergaan maar zal gespaard blijven. De inwoners van Godsheide zouden hiervan op de hoogte gebracht worden. Hij beklemtoonde zijn bezorgdheid over het groenbehoud langs de drukke baan.

Greenkeeper Eric Wuyts betreurde op zijn beurt de situatie. Hij gaf toe een fout gemaakt te hebben door het kappen van de inlandse eiken. Als eindverantwoordelijke van het ecologisch evenwicht op ‘De Golf’ gaf hij nog wat  cijfers en statistieken over het groenbeleid dat gevoerd  werd sinds zijn komst in 2007. Het klonk als een pleister op een houten been. Iemand met zoveel kennis en ervaring moet weten dat inlandse eiken NIET gekapt mogen worden zonder vergunning.

Conclusie

De Unie Godsheide vindt het goed dat het probleem van de bomenkap op en rond de golf boven water gekomen is. Door de opmerkzame houding van Godsheidenaren en de druk vanuit (onder andere) De Unie Godsheide is dit probleem bespreekbaar gemaakt.  Alle betrokkenen (omwonenden, Golf, voetbal, overheden, verenigingen voor natuurbehoud, …) hebben nu weet van dit probleem, al zijn er toch nog heel wat vragen die blijven en is een alerte houding in de toekomst meer dan ooit aan de orde. Zo verliep het overleg, op zijn zachtst gezegd, niet op een transparante wijze. De Unie Godsheide probeert hier in de toekomst ook de vinger aan de pols te houden, want het behoud van groen en rust in onze omgeving is een essentiëel element in het profiel van Godsheide. Zo zullen we dit item blijven op de agenda plaatsen tijdens ons frequent overleg met het stadsbestuur. Wordt vervolgd …

Heb je vragen of opmerkingen of dit onderwerp, aarzel dan niet contact op te nemen met ons!